o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Daniel Kluvanec / funkcionári vedy a vzdelania

Daniel Kluvanec

prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec CSc.
rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie

vzdelanie

Po absolvovaní základnej a strednej školy vyštudoval v rokoch 1957-1961 aprobáciu fyzika – matematika na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Neskôr, v roku 1969 aj Elektrotechnickú fakultu SVŠT, špecializácia fyzika tuhých látok. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1972 v odbore experimentálna fyzika na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Po vykonaní rigoróznej skúšky na Prírodovedeckej fakulte UK získal akademický titul RNDr. Vedecko-pedagogický titul docent mu bol po habilitačnom konaní udelený v roku 1977. Inauguračné konanie vykonal na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a v roku 1999 bol vymenovaný za profesora.

životopis

Svoju profesionálnu kariéru začal na Pedagogickej fakulte v Nitre v roku 1961. Patrí medzi zakladajúcich členov katedry fyziky, kde dlhé roky pôsobil ako jej vedúci. Po roku 1990 zastával funkciu prodekana Pedagogickej fakulty pre rozvoj. V období 1993-1999 bol dve volebné obdobia dekanom Fakulty prírodných vied. V roku 1999 bol akademickým senátom UKF zvolený za kandidáta na rektora univerzity a prezidentom Slovenskej republiky bol dňa 2. júla 1999 vymenovaný za jej rektora. V súčasnom období túto funkciu zastáva už druhé volebné obdobie, na ktoré ho prezident republiky menoval 26. júna 2002.

Záslužnú prácu vykonal v oblasti starostlivosti a rozvoja tvorivosti a talentu žiakov vo fyzike. Od roku 1993 je predsedom výboru fyzikálnej olympiády v SR. Pripravoval a viedol národné družstvo na 14 medzinárodných fyzikálnych olympiádach. Je autorom približne 250 úloh pre rozličné kategórie fyzikálnej olympiády. Od konca sedemdesiatych rokov sa zúčastňuje ako člen pracovnej skupiny a autor na tvorbe projektu učebníc fyziky pre základné a stredné školy, ktoré získali uznanie u nás i v zahraničí.

Prof. Kluvanec niekoľko rokov pracoval ako člen Kolégia fyziky pri SAV i v komisiách pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác. V súčasnosti je podpredsedom Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské práce v odbore teória vyučovania fyziky. Pre vysokoškolákov napísal v spoluautorstve jednu celoštátnu učebnicu a šesť učebných textov. Prof. Kluvanec je spoluautorom jedného vynálezu a niekoľkých autorských osvedčení o zlepšovacích návrhoch.
Okrem toho je autorom množstva monografií, vedeckých prác na domácej i medzinárodnej úrovni a riešiteľom viacerých výskumných úloh.

Pracoval v Jednote slovenských matematikov a fyzikov, vedeckej spoločnosti pri SAV, kde bol veľa rokov členom predsedníctva i vo výbore Pobočky JSMF v Nitre.

Prof. Kluvanec je spoluzakladateľom i organizátorom medzinárodných konferencií DIDFYZ, pracoval v redakčných radách vedeckých zborníkov a časopisov. V súčasnosti je vedeckým redaktorom časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, časopisu pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky.

Prof. Daniel Kluvanec je uznávaným erudovaným pedagógom, prírodovedcom a manažérom nie len v rámci Slovenskej republiky, od roku 2004 zastáva pozíciu viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, ale aj na poli medzinárodnom, keď v máji roku 2004 bol menovaný členom Správnej rady CIRCEOS (Medziuniverzitné stredisko pre výskum a spoluprácu krajín strednej a východnej Európy)

Za pedagogické, odborné a publikačné aktivity prof. Kluvancovi boli udelené viaceré uznania a vyznamenania, z ktorých vyberáme:

V roku 1990 bola prof. Kluvancovi udelená „Čestná strieborná plaketa Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-matematických vedách“ a roku 1997 „Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť“, v r. 1998 mu bola udelená „Medaila svätého Gorazda s číslom 50“ za vynikajúce pedagogické, vedecké a organizačné výsledky v práci s talentovanou mládežou vo fyzike“. Pri príležitosti životného jubilea prof. Kluvancovi bolo udelené „čestné občianstvo mesta Nitry“ za šírenie dobrého mena univerzity i mesta Nitry vo vedeckých a akademických kruhoch. Nadácia Matice slovenskej za rok 2001 udelila prof. Kluvancovi „Cenu Jura Hronca“ za oblasť matematiky a vied o neživej prírode. a v máji 2002 udelilo Predsedníctvo SAV Pamätnú plaketu SAV za príspevok k rozvoju vedy a osobitne Slovenskej akadémii vied, v máji 2005 udelila SAV Medailu SAV za podporu vedy.

Profesor Daniel Kluvanec patrí k významným reprezentantom slovenskej fyziky. Veľkou mierou sa zaslúžil o sformovanie pedagogického a vedeckého profilu Fakulty prírodných vied UKF. Svoje skúsenosti vkladá do ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku a posilneniu postavenia Nitry ako významného univerzitného centra.

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Slovenská rektorská konferencia
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Rektorát Univerzity Konštantína Filozofa


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 23.02.2020

  Narodeniny/výročie  
  23.02.  Pavol Paška
  23.02.  Vladimír Giba
  23.02.  Pavol Holländer
  23.02.  Jozef Cíger Hronský
  23.02.  Ján Matej Korabinský
  23.02.  Ivan Hrušovský
  23.02.  Anton Hykisch
  23.02.  Milan Sládek
  24.02.  Ján Ľupták
  24.02.  Marko Vrzgula
  24.02.  Ľubomír Rehák
  25.02.  Ján Štrasser
  25.02.  Imrich Karvaš
  25.02.  Jozef Bendžala

  Dnes má meniny
  Roman/Romana

  Zajtra má meniny
  Matej    za február 2020


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS