o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Eduard Kostolanský / funkcionári vedy a vzdelania

Eduard Kostolanský

prof. RNDr. Eduard Kostolanský CSc.
rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

* 23.12.1936
vzdelanie

1964 - 1969 rôzne kurzy z oblasti programovania a využívania počítačov

1969 RNDr. prírodovedy, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; vedný odbor: približné a numerické metódy

1973 CSc. vied, kandidát technických vied, Elektrotechnická fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave

1995 Docent, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave; odbor: aplikovaná informatika; názov habilitačnej práce: Adoptovanie informačnej techniky v lingvistike

Znalosť cudzích jazykov:

ruský jazyk – plynulo – štátna záverečná skúška
nemecký jazyk – plynulo – štátna záverečná skúška
anglický jazyk – plynulo – štátna záverečná skúška

životopis

Profesor Eduard Kostolanský pochádza z viacdetnej rodiny. Základné, stredné a vysokoškolské vzdelanie absolvoval bez prerušenia, v dennom štúdiu.
Svoju odbornú činnosť zahájil v roku 1961 ako programátor riešením problémov aplikovaného výskumu (počítačové riešenie problémov chémie, medicíny, riadenia).
V rokoch 1966 – 1969 sa zúčastňoval na vývoji riadiaceho počítača a riešenia problémov spracovania nenumerických údajov. Na roky 1970 – 1971 získal na základe konkurzného konania štipendium na Institute für Informatik, München, kde sa podieľal hlavne na riešení efektívnych počítačových algoritmov.
V rokoch 1972 – 1977 bol zodpovedným riešiteľom projektov programových celkov u nás vyrábaného číslicového počítača RPP – 16. V rámci týchto projektov sa podieľal na výchove takmer 30 nastupujúcich programátorov a kvalifikovaných odborníkov v smere počítačovej podpory riešenia rôznych projektov.
V rokoch 1978 – 1980 pracoval na ústave informácií a riadenia v kultúre. a bol zodpovedný za projekty bibliografického informačného systému.
Od roku 1981 pracoval Eduard Kostolanský vo Výpočtovom stredisku SAV a riešil problémy databázových systémov a počítačovej lingvistiky.
V rokoch 1984 – 1985 pôsobil na univerzite v Kuwajte ako vysokoškolský učiteľ computer science (informatiky).
V období 1986 – apríl 1991 pracoval v Informačnom centre SAV, kde koordinoval a riešil projekty integrovaných informačných systémov rôzneho zamerania. Od mája 1992 pôsobil profesor Kostolanský v Laboratóriu počítačovej lingvistiky Pedagogickej fakulty UK.
V rokoch 1994 – 1997 sa zúčastňoval medzinárodného lingvistického projektu v rámci projektov organizovaných Európskou úniou.Súbežne s výskumnou činnosťou vykonával aj pedagogickú činnosť na Univerzite Komenského a Slovenskej technickej univerzite.
Profesor Eduard Kostolanský bol viackrát vedúcim československej delegácie na jednaniach spojených s formulovaním, zabezpečovaním a riešením medzinárodných projektov. Išlo o rozsiahle projekty pod spoločným menom Systém malých elektronických počítačov.
Tiež bol členom, v mnohých prípadoch predsedom, programových výborov pravidelných i nepravidelných medzinárodných a domácich konferencií z oblasti počítačov a ich využívania (SMEP).
V súčasnosti pracuje na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Prednáša väčšinou teoretickejšie informatické predmety študentom prírodovedných študijných programov, ale aj študentom humanitných študijných programov na Filozofickej fakulte. Od júna 2002 je rektorom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v súčasnosti druhé volebné obdobie.

Priebeh predchádzajúcich zamestnaní:

1960 – 1961 Mestská správa školských zariadení, pedagóg
1961 – 1978 Slovenská akadémia vied, Ústav technickej kybernetiky SAV, Bratislava, vedecký pracovník
1978 – 1981 Ústav pre informácie a riadenie kultúry, Bratislava, vedecký pracovník
1981 – 1992 Výpočtové stredisko SAV, Informačné centrum SAV, vedecký pracovník
1992 – 1997 Pedagogická fakulta UK, pedagóg
od 1. 9. 1997 - dodnes Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pedagóg

Účasť na projektoch (posledných 5 rokov):

Medzinárodné projekty:

V rámci programu CEEPUS projekt Reliability of Structures, obdobie 1998 – 2003. V rámci 5. rámcového programu projekt TELRI – výstavba multijazykových štruktúrovaných jazykových zdrojov, obdobie 1996 – 2002 (koordinátor za slovenskú stranu).
V rámci štátneho programu výskumu sa riešil projekt Referenčná morfologická databáza slovenčiny – analýza a návrh štruktúr, obdobie 1996 – 2002. V tomto projekte bol Eduard Kostolanský zodpovedným riešiteľom.
V období 2002 – 2003 sa riešil projekt Tvorba špecifického textového korpusu (žurnalistické historické texty), ktorého bol zodpovedným riešiteľom.
Od roku 2005 projekt VEGA, číslo 1/2261/05 – Morfologická databáza vlastných mien a geografických názvov na Slovensku, vedúci projektu.
Profesor Kostolanský je členom odborných kolektívov, ktoré podali 2 návrhy projektov žiadajúcich podporu zo štrukturálnych zdrojov EÚ.
V súčasnosti sa podieľa tiež na riešení inštitucionálnych projektov z oblasti počítačovej analýzy slovenských textov, prípravy výučby s podporou informačnej technológie a tvorby viacjazyčných textových korpusov.

Členstvo v odborných telesách:

- člen Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UCM
- predseda Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- člen vo viacerých programových výboroch periodických medzinárodných konferencií

tvorba

Publikačná činnosť (posledných 5 rokov):

Publikačná činnosť za posledných 5 rokov je rozdelená na dve časti, a to písanie skrípt a učebných textov a druhú časť tvoria vedecko-výskumné príspevky. V časti pedagogických textov za posledných 5 rokov napísal Eduard Kostolanský 5 publikácií a 17 vedecko-odborných príspevkov. Prevažná väčšina vedecko-odborných príspevkov je z oblasti počítačového modelovania prirodzeného jazyka, výstavby textových korpusov a prípravy informačno-znalostných zdrojov pre tvorbu systémov dištančného vzdelávania s využívaním informačnej technológie.

Vedenie diplomových, záverečných a doktorských prác:

V posledných 5 rokoch viedol profesor Kostolanský 27 záverečných prác a v súčasnosti (máj 2008) vedie 3 doktorandské práce. Ide o záverečné práce vysokoškolského štúdia a doktorandského štúdia z oblasti aplikovanej informatiky, v smere tvorby informačných systémov a počítačového spracovania prirodzeného jazyka.

články linky
  Eduard Kostolanský: Univerzita má prispievať k formovaniu humanitnej kultúry
  Eduard Kostolanský: Mojím snom je interaktivita

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: prof. RNDr. Eduard Kostolanský CSc.


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 18.02.2020

  Narodeniny/výročie  
  18.02.  Peter Chudík
  18.02.  Mieroslav Hysko
  18.02.  Ján Múdry
  19.02.  Mária Machová
  19.02.  Valentín Beniak
  19.02.  Ján Filc
  19.02.  Jozef Schmidt
  19.02.  Anton Zentko
  19.02.  František Oto Hieronymi
  19.02.  Natália Blahová
  20.02.  István Zachariaš
  20.02.  Dušan Junek

  Dnes má meniny
  Jaromír

  Zajtra má meniny
  Vlasta    za február 2020


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS