o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Iwar Klimeš / medicína

Iwar Klimeš

Prof. MUDr. Iwar Klimeš DrSc.
riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg

* 26.09.1951 Bratislava
vzdelanie

1975 Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Študijné pobyty:

1979 Nemecko
1980 – 1982, 1991 USA
1998 Veľká Británia

životopis

Profesor Iwar Klimeš pôsobí v Slovenskej akadémii vied od roku 1975. V súčasnosti zastáva pozíciu riaditeľa Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave.
Prof. MUDr. Iwar Klimeš DrSc. je lekár-internista a profesor patofyziológie/diabetu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je dlhoročným vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, kde položil základy pre vybudovanie nového výskumného smeru v oblasti diabetológie a porúch metabolizmu, zameraného na objasnenie molekulárne biologických a genetických podkladov vzniku a vývoja diabetu. Jeho snahy vyústili do vytvorenia Laboratória pre výskum diabetu a spoločného výskumno-diagnostického pracoviska DIABGENE, ktoré je prvým a jediným DNA diagnostickým centrom pre monogénne formy cukrovky na Slovensku.
Výskumné zameranie v oblasti diabetu a metabolizmu sa začalo kryštalizovať začiatkom 80. rokov počas 20 mesačného študijného pobytu v “Clinical Diabetes Research Section, NIDDKD-NIH Phoenix, AZ, USA”.
Profesor Klimeš sa vypracoval na medzinárodne široko uznávaného vedeckého pracovníka vo výskume mechanizmu vzniku a vývoja inzulínorezistencie, modelov experimentálneho diabetu a úlohy výživy pri metabolických poruchách. V oblasti základného výskumu získal pôvodné výsledky pri objasňovaní molekulárnej a bunkovej podstaty tuky znižujúceho účinku polynenasýtených mastných kyselín (n-3 PNMK) v diéte u rôznych modelov inzulínorezistencie s dôrazom na metabolizmus triacylglycerolov.
V rámci svojej výskumnej činnosti s prepojením základného výskumu na potreby lekárskej klinickej praxe dosiahol profesor Klimeš rad špičkových výsledkov, medzi ktoré sa radia najmä:
- patofyziologické zdôvodnenie potreby intenzifikovaného inzulínového režimu u diabetikov 2. typu

- zavedenie molekulárno-genetickej DNA diagnostiky rôznych foriem monogénnej cukrovky na Slovensku (vrátane MODY /maturity onset diabetes of young/, mitochondriálneho diabetu /MIDD a MELAS syndrómu/ či novorodeneckej cukrovky)

- účasť na odhalení genetickej poruchy u ľudí s permanentnou novorodeneckou cukrovkou, čo umožňuje zmeniť liečbu týchto pacientov z injekcií inzulínu na tabletky sulfonylurey (tieto výsledky sa uverejnili v druhom najlepšom biomedicínskom časopise na svete s impakt faktorom 51,296)

- zmapovanie výskytu permanentnej novorodeneckej cukrovky na Slovensku s využitím dát Národného registra detského diabetu, čím sa Slovensko stalo prvou krajinou na svete s výpočtom skutočnej prevalencie tejto formy cukrovky

- vysokú koncepčnú a organizačnú angažovanosť pri presadzovaní založenia „Molekulárno-medicínskeho centra SAV

- editorovanie 3 monografických zväzkov Annals of the New York Academy of Sciences (1993, 1997, 2002)

Profesor Klimeš bol resp. je riešiteľom a spoluriešiteľom vyše dvoch desiatok výskumných projektov, pôsobil opakovane ako expert-posudzovateľ grantových podaní 5. a 6. RP EK.
Integrálnou súčasťou jeho vedeckej práce bola dlhodobo snaha o translačný výskum, teda o prepojenie špičkového základného výskumu s potrebami klinickej praxe, čo sa odzrkadlilo aj v zameraní jeho pobytov v zahraničí na diabetologickom, klinicko-výskumnom pracovisku Národného ústavu zdravia v USA a pracoviskách v Austrálii. Absolvoval rad študijných pobytov na zahraničných pracoviskách (vrátane Phoenix Clinical Research Center NIDDKD-NIH, Phoenix, AZ, USA; Medlantic Research Institute, Washington, D.C., USA; Garvan Institute of Medical Research, Sydney, NSW, Austrália; Department of Cardiovascular Sciences, University of Leicester, Veľká Británia), ktoré sa stali podkladom jeho mimoriadne bohatej medzinárodnej spolupráce.
O medzinárodnom ocenení vynikajúcich výsledkov výskumu profesora Klimeša svedčia aj početné pozvania k prednáškam na medzinárodných kongresoch a vedeckých konferenciách (vyše 20 pozvaní napr. na XII. a XV Int. Danube Symposium on Diabetes mellitus, Int. Symp. on Biomembranes and Nutrition, Paríž, Eurhypgen workshopy v Berlíne, Stradforde, Londýne, Int. Symp. on Animal Models of Diabetes, Tokyo a pod.).
Profesor Iwar Klimeš je tiež členom viacerých redakčných rád medzinárodných vedeckých časopisov (Diabetologia s IF 5,7 /dve funkčné obdobia ako Associate Editor/, Archives of Physiology and Biochemistry, Endocrine Regulations, Diabetes und Stoffwechsel), rovnako členom v medzinárodných odborných spoločnostiach (Int. Society of Endocrinology, Europ. Federation of Endocrine Societies, Europ. Association for Study of Diabetes, Int. Soc. for Study of Fatty Acids and Lipids) a vo viacerých medzinárodných spoločnostiach zastupuje Slovensko ako reprezentant odborných spoločností (endokrinologickej a diabetologickej).
Prof. Klimeš je organizátorom úspešných medzinárodných sympozií (4 sympózia o inzulíne a lipidoch). Okrem toho predsedal či spolupredsedal v organizačných a programových výboroch ďalších 15 vedeckých konferencií, vrátane európskych kongresov o cukrovke.
V rámci vedecko-pedagogických aktivít vyškolil troch kandidátov vied, ktorí po absolvovaní dlhodobých študijných pobytov na špičkových pracoviskách v USA sa vrátili späť na ÚEE a pracujú na spoločnej problematike. V súčasnosti je garantom doktorandského štúdia vo vednom odbore normálna a patologická fyziológia na ÚEE SAV, kde sa školia aj doktorandi ďalších ústavov SAV.
V roku 2005 bol menovaný ako vôbec prvý pracovník v histórii ÚEE SAV profesorom na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde i naďalej prednáša na Ústave patologickej fyziológie LF UK.
Profesor Klimeš je aktívny aj v postgraduálnej výchove lekárov, kde dlhodobo pôsobil ako prednášateľ v kurzoch Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov (dnes Slovenská zdravotnícka univerzita) pre diabetológiu a endokrinológiu. Okrem toho bol jedným z hlavných zostavovateľov a autorom viacerých kapitol v dvoch postgraduálnych učebniciach klinickej endokrinológie a jednej učebnice diabetológie.
Okrem vlastných vedeckých a pedagogických aktivít profesor Klimeš výrazne a dlhodobo prispieva k podpore rozvoja vedy, k  organizácii a k riadeniu vedy na Slovensku. Osemnásť rokov pôsobí vo vrcholových funkciách Slovenskej diabetologickej spoločnosti (8 rokov ako podpredseda SDS a 12 rokov ako predseda Grantovej komisie SDS) a Slovenskej endokrinologickej spoločnosti (14 rokov ako vedecký sekretár Slovenskej a striedavo Československej endokrinologickej spoločnosti, plus 4 roky ako predseda SES). Desať rokov pôsobil ako člen (garant pre farmaceutické vedy) Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti pri Ministerstve školstva SR, z toho 5 rokov ako predseda tohto poradného orgánu ministra školstva. V tejto funkcii sa profesor Klimeš zásadným spôsobom zaslúžil nielen o udržanie vedeckej náročnosti pri posudzovaní návrhov o udelenie najvyššej vedeckej hodnosti doktora vied, ale aj o udržanie samotnej existencie tohto spôsobu evaluácie vedeckej produkcie špičkových osobností vedy na Slovensku.
V súvislosti s vedecko-výskumnými a organizačnými výsledkami práce boli profesorovi Iwarovi Klimešovi udelené rôzne ocenenia, okrem iných to bola Jeseniova cena za vedeckú a publikačnú činnosť, Zlatá Jeseniova plaketa „Za zásluhy v lekárskych vedách“, v roku 2004 získal ocenenie Slovenského literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii biologické a lekárske vedy za dielo „Všeobecná a klinická endokrinológia“. V rokoch 1985 – 2006 získal viac ako 10 cien výborov SDS a SES za najlepšie publikácie roka, je tiež nositeľom Striebornej medaily Slovenskej diabetologickej spoločnosti a ďalších ocenení.
Významným ocenením jeho prínosu k rozvoju vedy na Slovensku a v rámci SAV bolo jeho zvolenie za člena Učenej spoločnosti SAV ako aj zvolenie do riadiaceho orgánu Rady Učenej spoločnosti SAV. V roku 2006 získal profesor Klimeš čestné členstvo v Slovenskej endokrinologickej spoločnosti a je tiež jej čestným predsedom a dlhoročným členom výboru.
Nezávislá „Akademická ratingová a rankingová agentúra“ /ARRA/ identifikovala v roku 2008 prof. Klimeša ako jednoho z celkovo 4 špičkových vedcov v oblasti lekárskych vied na Slovensku. V roku 2008 bol profesor Klimeš navrhnutý a ocenený „Cenou Jozefa Ľudovíta Holubyho za oblasť vied o živej prírode“ za osobitné tvorivé výkony v oblasti biomedicínskeho výskumu.


Pracoviská a významné funkcie:

- od roku 1975 zamestnanec Ústavu experimentálnej nedokrinológie SAV v Bratislave

Vybrané významné pozície:

od roku 2007 riaditeľ Ústavu exp. endokrinológie SAV
2006 predseda Rady APVV pre lekárske vedy
2006 Rady učenej spoločnosti SAV (2006 - 2007)
2005 predseda Vedeckej rady ÚEE SAV (2005 - 2007)
2002 predseda Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS (2002 - 2006)
2001 predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti MŠ SR (2001 - 2006)
2002 vedúci DNA diagnostického pracoviska DIABGENE
1996 vedecký tajomník ÚEE SAV (1996 - 2007)
1994 podpredseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti SLS (1994 - 2002)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Americká diabetologická spoločnosť
Európska asociácia pre štúdium diabetu
Slovenská endokrinologická spoločnosť (2002 - 2006 predseda)
Slovenská diabetologická spoločnosť (1996 - 2002 podpredseda)
Učená spoločnosť SAV

Ocenenia:

2000 Jeseniova cena za vedeckú a publikačnú činnosť (za učebnicu „Diabetes mellitus“)
2001 Zlatá Jeseniova plaketa „Za zásluhy v lekárskych vedách (SAV)
2004 Cena Slovenského literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru (za učebnicu „Všeobecná a klinická endokrinológia“)
2006 Strieborná medaila Slovenskej diabetologickej spoločnosti
2006 Cena SAV „Za vedecký výskum v spolupráci s vysokými školami“
2006 Cena SAV „Za podporu vedy“
2008 „Holubyho cena“ Nadácie Matice slovenskej

Vedecké zameranie:
diabetológia, endokrinológia

tvorba

Profesor Klimeš je autorom alebo spoluautorom 5 monografií (4 zahraničných), editorom a spoluautorom 3 učebníc endokrinológie a diabetológie, napísal 24 kapitol do pregraduálnych a postgraduálnych učebníc z patologickej fyziológie, endokrinológie a diabetológie. Rovnako je autorom 96 in extenso publikácií uverejnených v karentovaných časopisoch, 57 in extenso prác v časopisoch mimo databázy CC a 20 článkov v zborníkoch (najmä zahraničných).
Tieto publikácie získali do septembra roku 2007 viac ako 1 000 ohlasov (z toho 752 SCI, 169 SCOPUS a 83 iných citácií).

Prednášková činnosť profesora Klimeša na vedeckých fórach doma a v zahraničí je neobyčajne bohatá. Prednášal na kongresoch organizovaných v doma i v zahraničí, na zahraničných pracoviskách, jeho prednášky odzneli tiež na mnohých domácich či zahraničných konferenciách.

články linky
  Zlatá medaila SAV prof. Iwarovi Klimešovi

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Slovenská akadémia vied, MUDr. Ladislav Macho, DrSc.


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 17.01.2020

  Narodeniny/výročie  
  17.01.  Ladislav Čavojský
  17.01.  Daniel Gabriel Lichard
  17.01.  Ingrid Timková
  17.01.  Jozef Zsapka
  18.01.  Jozef Liščák
  18.01.  Dionýz Ilkovič
  18.01.  Peter Mihók
  18.01.  Juraj Lehotský
  18.01.  Želmíra Gašparíková
  18.01.  Ján Bukovský
  18.01.  Ivan Alexander Getting
  19.01.  Elena Kaliská
  19.01.  Andrej Godány
  19.01.  Juraj Lexman
  19.01.  Marián Šuráb
  19.01.  Vladimír Reisel
  19.01.  Andrej Ferko
  19.01.  Michal Ďuga

  Dnes má meniny
  Nataša

  Zajtra má meniny
  Bohdana    za január 2020


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS