o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Jozef Klinda / prírodné vedy

Jozef Klinda

RNDr. Jozef Klinda

* 05.05.1951
vzdelanie

1966-1969 SVŠ Fiľakovo
1969-1974 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor biológia a geografia, špec. fyzická a regionálna geografia
1982 RNDr. v odbore geografia, predmet hydrológia a hydrogeografia

životopis

Kariéra:
2008 riaditeľ odboru starostlivosti o životné prostredie, vedu a výchovu
2006-2007 generálny štátny radca a generálny riaditeľ sekcie legislatívy a starostlivosti o životné prostredie
1995-2005 generálny riaditeľ sekcie environmentálnych koncepcií, práva a organizácie
1993-1994 riaditeľ odboru ekologickej politiky
1990-1992 Slovenská komisia pre životné prostredie/Ministerstvo životného prostredia SR, vedúci odborný referent –špecialista, riaditeľ odboru krajinnoekologických koncepcií regiónov
1976-1990 Ministerstvo kultúry SR,
od roku 1981, zástupca riaditeľa a riaditeľ odboru pamiatok a ochrany prírody
1974-1976 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava, odborný asistent
1972-1973 pomocný asistent PFUK Bratislava

Kurzy a školenia, členstvá v komisiách a radách:
1982-1983 Kurz teórie kultúry a estetiky v Prahe,
1990-1992 inšpektor - špecialista Štátneho/Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti, externý vysokoškolský učiteľ environmentalistiky a environmentálneho práva
1993-2000 Strojárska fakulta STU Bratislava
1997-2002 PFUK Bratislava;
1993 osvedčenie o osobitnej spôsobilosti pre výkon prednostu úradu životného prostredia a pre výkon štátnej správy pre životné prostredie
1997-1998 Kurz manažérstva pre vyšší manažment pri ÚV SR – London University
2008 Cena ministra životného prostredia SR; prvý predseda Dramaturgickej rady ČSTV v Prahe pre environmentálne programy, prvý predseda Česko-Slovenského speleologického koordinačného výboru, prvý predseda Rozkladovej komisie MŽP SR, predseda Skúšobnej komisie pre odbornú spôsobilosť, predseda Terminologickej komisie MŽP SR, pracovnej skupiny STS pri EK, Dislokačnej komisie MŽP SR, Redakčnej rady Vestníka MŽP SR a Redakčnej rady Enviromagazínu, prvý podpredseda Poradného zboru pre národné parky, podpredseda Redakčnej rady Atlasu krajiny SR, tajomník Česko-Slovenskej koordinačnej rady ochrany svetového dedičstva a Slovenského výboru pre ochranu svetového dedičstva, člen Predsedníctva Česko-Slovenskej komisie pre spoluprácu s UNESCO v Prahe, Predsedníctva Slovenskej komisie pre UNESCO, Čs. koordinačnej rady pre spoluprácu s IUCN, Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene, Vedeckej rady Fakulty ekológie a environmentalistiky TU, kolégia ministra životného prostredia, operatívnej porady ministra životného prostredia, Environmentálnej rady, Rady environmentálnych projektov, Rady Štátneho fondu životného prostredia/Environmentálneho fondu, viacerých poradných orgánov, vedeckých, oponentských, riadiacich, koordinačných a redakčných rád, výborov, komisií a spoločností; nepolitický zástupca námestníkov ministrov, štátnych tajomníkov a vedúcich služobných úradov;

Je priekopníkom ochrany prírody, protagonista environmentalizmu a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, budovania MŽP SR a jeho rezortu; navrhovateľ a podporovateľ 9 zákonov, 8 nariadení vlády SR a vyše 150 iných všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov, organizačných poriadkov a ďalších predpisov s environmentálnym zameraním, 2 slovenských envirostratégií, 6 koncepcií, vyše 25 enviroprogramov, plánov a environmentálnych častí programových vyhlásení vlád, vytvorenia Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj a viacerých poradných orgánov, zavedenia Ceny ministra životného prostredia, vydania Červených kníh Česko - Slovenska, prvého čs. environmentálneho televízneho magazínu, časopisu Ekopanoráma (Poznaj a chráň), trienále Ekoplagát, vládneho Generelu Nadregionálneho územného systému ekologickej stability, ochrany stromov mimo lesa, chránených nerastov, zápisu lokalít SR do Zoznamu svetového dedičstva, prístupu SR k viacerým environmentálnym medzinárodným dohovorom, prvej samostatnej organizácie ochrany prírody v Česko-Slovensku (ÚŠOP), prvého ochranárskeho múzea (SMOPaJ L. Mikuláš), prvej environmentálnej agentúry (SAŽP B. Bystrica), Inšpekcie štátnej ochrany prírody, Pamiatkovej inšpekcie SR, Stavebnej inšpekcie, samostatnej miestnej štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, profesionalizácie tajomníkov SZOPK, siete strážcov prírody, vyhlásenia 7 národných parkov, 13 chránených krajinných oblastí a ďalších chránených území, rozšírenia TANAP o Západné Tatry, pamiatkovej obnovy Mohyly na Bradle a ďalších kultúrnych pamiatok, prvej Školy ochrany prírody, prvého informačného strediska ochrany prírody, Envirojari, Envirofilmu, Enviromagazínu, periodika Chránené územia Slovenska, Vestníka MŽP SR

Prax v starostlivosti o životné prostredie:
- odborná 34 rokov
- riadiaca 26 rokov
- vysokoškolská pedagogická 10 rokov
- publikačná a lektorská 32 rokov

Študijné, poznávacie, expedičné, pracovné alebo iné pobyty v zahraničí:
Kanada, USA, Mexiko, Kuba, Austrália, Nový Zéland, Egypt, Tunisko, Maroko, Keňa, Juhoafrická republika, Čína, Japonsko, Kórea, Malajzia, Sýria, Izrael, Jordánsko, Turecko, Gruzínsko, Arménsko, Ruská federácia a skoro všetky európske štáty.

tvorba

autor, spoluautor alebo editor 27 monografií – Chránené územia prírody v SSR (1985), Názvy chránených území SSR (1985), National Environmental Policy (1995), Environmentalistika a právo I.-II. (1995,1998), Národný environmentálny akčný program I.-II. (1996,1999), Životné prostredie SR (1998), Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo I. (2000), Agenda 21 a trvalo udržateľný rozvoj (2001), Terminologický slovník environmentalistiky (2000), Príručka environmentalistu (2002), Rio+10 (2002), Environmentálna regionalizácia SR (2008), skrípt, 15 správ o stave životného prostredia SR, vyše 150 článkov, 8 metodík, viacerých vládnych materiálov, scenárov, esejí, básní a fotografií;

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 22.02.2020

  Narodeniny/výročie  
  22.02.  Marcel Štefko
  23.02.  Pavol Paška
  23.02.  Vladimír Giba
  23.02.  Pavol Holländer
  23.02.  Jozef Cíger Hronský
  23.02.  Ján Matej Korabinský
  23.02.  Ivan Hrušovský
  23.02.  Anton Hykisch
  23.02.  Milan Sládek
  24.02.  Ján Ľupták
  24.02.  Marko Vrzgula
  24.02.  Ľubomír Rehák

  Dnes má meniny
  Etela

  Zajtra má meniny
  Roman/Romana    za február 2020


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS