o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Peter Biely / prírodné vedy

Peter Biely

RNDr. Peter Biely DrSc.
biochemik, vedúci Oddelenia enzymológie sacharidov

* 27.06.1941 Solčany
vzdelanie

1958-1963 Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
1965-1968 CSc. z biochémie (školiteľ Dr. Š. Bauer), Chemický ústav SAV, ČSAV Praha
1968-1969 1r. post doktor. pobyt Harvard University School of Medicine, Boston, USA
1972 RNDr. Prírodovedecká fakulta Karlovej university, Praha
1990 DrSc. z biochémie, Československá akadémia vied, Praha

životopis

Profesionálna kariéra
1963 – 1964 Biologický ústav SAV, Bratislava, pracovisko Boleráz
1964 – 1965 základná vojenská služba, Odd. virológie, VÚHEM, Praha
1965 - dodnes Chemický ústav SAV, Bratislava
1984 – 1985 NRCC, Ottawa, Kanada (1r Visiting Research Officier)
1991 Repligen Sandoz Res. Corporation, Lexington, Mass. USA (1/2r Vis. Scietist)
1992 Inst. Armand Frappier, University of Quebec, Laval, Kanada (1/2r Vis. Prof.)
1993 – 1994, 1995, 2000, 2005 - USDA, ARS, Peoria.IL. USA ( 2r Vis. Scientist)
1996 Dept. of Plant Sci., University of Adelaide, Austrália (3m Distinguished Vis. Scholar)
1997 Technical University of Athens (1m Vis. Scientist)
1998Department of Biochemistry and Microbiology, University of Orange Free State, Bloemfontein, Južná Afrika (2m Vis. Prof.)
1999, 2001, 2003 Department of Microbiology, Stellenbosch University, Stellenbosch, Južná Afrika (à3m Vis. Prof.)
2002, 2005 New Zealand Pulp and Paper Research Institute, Rotorua (à3m Vis. Scientist)
2004 University Adres Bello, Santiago de Chile (1m, Vis. Prof.)
2006, 2008 Durban University of Technology, Durban, Južná Afrika (à2m Vis. Prof.)

Najdôležitejšie výsledky
1965-1975 Nové poznatky o metabolických transformáciách analógov hexóz v mikrobiálnych a živočíšnych bunkách, poznanie podstaty ich antimetabolického účinku, ktorý tieto cukry vykazujú na nádorové bunky a kvasinky. Nemetabolizovateľné analógy hexóz sa stali prostriedkom na izoláciu mutantov mikroorganizmov rezistentných voči katabolickej represii, čo je hľadaná vlastnosť kmeňov produkujúcich priemyselné enzýmy. Rádioaktívne analógy cukrov, predovšetkých 2-deoxy-2-fluóro-D-glukóza, sa vďaka akumulácii v orgánoch vo forme svojich fosforečných esterov, v súčasnej dobe využívajú na diagnostiku nádorov v ľudskom tele pozitrónovou emisnou tomografiou.
1976-doteraz Originálne výsledky učebnicového charakteru týkajúce sa enzýmovej degradácie dvoch najrozšírenejších rastlinných polysacharidov, xylanu a celulózy, ktoré vytvárajú cennú metodickú bázu pre aplikovaný výskum týchto priemyselne mimoriadne významných enzýmov využívaných v drevospracujúcom, potravinárstve a krmovinárstve. Objav nových enzýmov mikrobiálnych systémov degradácie rastlinných bunkových stien: nové rodiny sacharidových esteráz, acetylxylanesteráz, glukuronoylesteráz (rodina 15), hemicelulolytická acetylesteráza (rodina 16), nová rodina alfa-glukuronidázy. Objasnenie nových princípov regulácie tvorby týchto enzýmov u mikroorganizmov, charakterizácia biologicky aktívnych fragmentov rastlinných polysacharidov. Zavedenie nových celosvetove využívaných metodických postupov v tejto oblasti výskumu spojených s komercionalizáciou patentovaných produktov.
Impakt faktor časopisov, ale predovšetkým vysoký citačný ohlas týchto prác dokumentuje ich vysokú vedeckú hodnotu a ich príspevok k rozvoju enzýmových technológií v celosvetovom meradle. Tento fakt podčiarkujú aj desiatky pozvaných prednášok na vedeckých podujatiach a akademických a priemyselných inštitúciách v zahraničí. V roku 2009 sú to pozvania prednášať postgraduálnych kurzoch na Univerzite Sao Paulo v Lorene a Univerzite v Barcelone.


Uznania a pocty
1988 Zaslúžilý vynálezca
1991 Čestná strieborná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách
1992 International Commission for Yeasts of IUMS - člen, zástupca SR
1997 Cena SAV za vedecko-výskumú činnosť
1998 Slovenská akademická spoločnosť – zakladajúci člen: 1998 – doteraz
1995 - 2008 Držiteľ grantov medzinárodných projektov COPERNICUS CIPA-CT94-0232, INCO-COPERNICUS PL-96 7001, FAIR European Commission 96-1624, dvoch americko-slovenských projektov medzi USDA v Peoria, IL, USA a ChÚ SAV, 2 NATO projekty, 2 ďalšie dvojstranné medzinárodné projekty, 6 účastí v programoch COST, APVV projekt (2006), kolektív navrhovaného je súčasťou Centra excelentnosti SAV GLYCOBIOS, držiteľ APVV grantu pre spoluprácu s Južnou Afrikou
2000 Navrhnutý na Anselme Payen Award of the American Chemical Society
2001 Čestné uznanie v súťaži Zlatá INCHEBA 2001 za „Rozpustné chromogénne substráty pre priemyselne významné enzýmy“
2001 Zlatá medaila SAV
2002 Prémia Literárneho fondu za citačný ohlas v prírodných vedách
2003 Člen Učenej spoločnosti SAV – jeden z prvých 20 zakladajúcich členov volených Snemom SAV
2004 Vedec roka 2003 SR
2005 Prémia Literárneho fondu za citačný ohlas v prírodných vedách
2006 Patočkova medaila Čsl. spoločnosti mikrobiologickej
2007 Cena SAV za vedecko-výskumú činnosť
2007 Cena ministra školstva pre kolektív
2008 Cena J.Ľ. Holubyho Nadácie Matice slovenskej
2008 Prémie (2) Literárneho fondu za citačný ohlas v prírodných vedách
2008 Cestovný grant Japan Society for Promotion of Science (22 dní)
2011 štátne vyznamenanie - Rad Ľ. Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy a šírenie dobrého mena v zahraničí, osobitne v oblasti biotechnológií

Iné významné aktivity
Člen Rady vedcov (Snemu SAV) (1990-1993)
Zástupca riaditeľa ústavu (1990-1992)
Člen Vedeckej rady pracoviska (1995-doteraz), predseda VR v roku 1999-2002, 2007
Spoluorganizátor Výročných konferencií o kvasinkách v Smoleniciach (1970-1991)
Hlavný organizátor česko-slovenských Výročných konferencií o kvasinkách v Smoleniciach (1992-2001)
Česká a slovenská komisia pre kvasinky Čsl. spol. mikrobiologickej – tajomník 1985-1991, predseda 1992-2001
Vedecké kolégium SAV pre biochémiu a molekulárnu biológiu - člen: 1986-1990
Vedecké kolégium SAV pre chémiu - člen 1991-1995
Predseda komisie pre obhajoby kandidátských dizertačných prác z odboru biochémia: 1994-1998 (predtým člen, 1985-1993)
Člen Spoločnej odborovej komisie z vedného odboru biochémia: 1999-doteraz
Predseda komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore biochémia: 1998-
(predtým člen, 1990-1997)
Člen Rady programu centier excelentnosti SAV (2001-2002)
Člen vedeckého výboru troch sympózií organizovaných v zahraničí.
Posudzovateľ vedeckých projektov pre agentúry doma a v zahraničí (Česká republika,
Izrael, Kanada, NATO)
Školiteľ 10 ašpirantov a doktorandov, tiež viacerých diplomantov
Externý účiteľ Katedry biotechnológie FChPT STU (1986-1988), dlhoročný člen štátnicovej komisie FChPT STU
Ad hoc člen komisie pre obhajoby PhD prác z biochémie v zahraničí (Francúzsko, Holandsko, Veľká Británia, Juhoafrická republika)
Posudzovateľ príspevkov pre zahraničné časopisy: Biochimica et Biophysica Acta,
Carbohydrate Research, Current Microbiology, Enzyme and Microbial Technology, European Journal of Biochemistry, FEBS Letters, Folia Microbiologica, Journal of Biotechnology, Food Technology and Biotechnology, Biomacromolecules, FEMS Microbiology Reviews...
Posudzovateľ návrhov na menovanie profesorov a preraďovanie do vyšších kvalifikačných stupňov (SR, ČR, Kanada, Južná Afrika a USA).

tvorba

Publikačná činnosť
190 publikácií, z toho 15 kapitol v monografiách, 2 redigované knihy. Citovanosť prác do roku 2009 dosahuje 4500.

Najlepšie publikácie (v zátvorke citovanosť do r. 2009/v posledných 5 r.)
Biely, P., Vršanská, M., Krátky, Z. (1980):
Xylan-degrading enzymes of the yeast Cryptococcus albidus.
Eur. J. Biochem. 108, 313-321. (89/7)

Biely, P., Mislovičová, D., Toman, R. (1985):
Soluble chromogenic substrates for the assay of endo-1,4--xylanases and endo-1,4--glucanases. Anal. Biochem. 144, 142-146. (180/26)

Biely, P., Markovič, O., Mislovičová, D. (1985):
Sensitive detection of endo-1,4--glucanases and endo-1,4--xylanases in gels.
Anal. Biochem. 144, 147-151. (95/20)

Biely, P. (1985):
Microbial xylanolytic systems.
Trends Biotechnol. 3, 286-290. (510/100)

Hrmová, M., Biely, P., Vršanská, M. (1986):
Specificity of cellulase and xylanase induction of Trichoderma reesei QM 9414.
Arch. Microbiol. 144, 307-311. (76/6)

Biely, P., MacKenzie, C. R., Puls, J., Schneider, H. (1986):
Cooperativity of esterases and xylanases in the enzymic degradation of acetyl xylan.
Bio/Technol. 4, 731-733. (132/15)

Bailey, M. J., Biely, P., Poutanen, K. (1992):
Interlaboratory testing of methods for assay of xylanase activity.
J. Biotechnol. 23, 257-270. (590/240)

Biely, P., Vršanská, M., Claeyssens, M. (1991):
The endo-1,4--glucanase I from Trichoderma reesei. Action on -1,4-oligomers and polymers derived from D-glucose and D-xylose.
Eur. J. Biochem. 200, 157-163. (56/10)

Vršanská, M., Biely, P. (1992):
The cellobiohydrolase I from Trichoderma reesei QM 9414: action on cello-oligosaccharides.
Carbohydr. Res. 227, 19-27. (51/6)

P. Biely, M. Vršanská, M. Tenkanen, D. Kluepfel (1997):
Endo--1,4-xylanase families: differences in catalytic properties.
J. Biotechnol. 57, 151-166. (140/80)

záujmy

Dr. Biely je vo vedeckej komunite známy nielen ako úspešný vedec, ale aj zanietený klavirista, milovník opery, slovenskej ľudovej piesne, slovenských i svetových evergreenov a dobrej hudby vôbec. Rád lyžuje a cestuje, rád poznáva nové kraje a nových ľudi.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.matica.sk, www.sav.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 23.02.2020

  Narodeniny/výročie  
  23.02.  Pavol Paška
  23.02.  Vladimír Giba
  23.02.  Pavol Holländer
  23.02.  Jozef Cíger Hronský
  23.02.  Ján Matej Korabinský
  23.02.  Ivan Hrušovský
  23.02.  Anton Hykisch
  23.02.  Milan Sládek
  24.02.  Ján Ľupták
  24.02.  Marko Vrzgula
  24.02.  Ľubomír Rehák
  25.02.  Ján Štrasser
  25.02.  Imrich Karvaš
  25.02.  Jozef Bendžala

  Dnes má meniny
  Roman/Romana

  Zajtra má meniny
  Matej    za február 2020


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS