o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Aladár Randík / prírodné vedy

Doc. Ing. Aladár Randík DrSc.
ekológ, vedúci vedecký pracovník SAV, Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle, Bratislava

* 17.07.1936 Rybník nad Hronom
01/2010
vzdelanie

1954-1959 Lesnícka fakulta (VŠLD)TU Zvolen - Ing.(1959) 1961-1962 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava Postgraduálne štúdium zo zoologie 1962-1968 Prírodovedecká fakulta KU Praha, externá ašpirantúra CSc.- kandidát biol.vied (PhD) (1968) 1968 ÚEBE CBEV SAV Postgraduálne štúdium z matematickej štatistiky(1978)
1990 (21.6.1990) - ÚEBE CBEV SAV / PrFUK Bratislava, 21.6.1990 - DrSc.- doktor biologických vied (1990) 1994- Lesnicka fakulta (VŠLD) TU Zvolen - 1.4.1994 - Doc (ochrana lesov-lesnícka zoológia) (1994)
Študijné pobyty:
1959-2009 väčšia časť Europskych štátov (20) (účasť na kongresoch, konferenciách, sympóziách, a študijných pobytoch v rámci medzinárodnej spolupráce).

životopis

Pracoviská a významné funkcie :

2008-2009 Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle, Bratislava, univerzitný docent
2006-2009 Vysoká škola ekonomie a manažmentu verejnej správy, Bratislava, vedecko-pedagogický pracovník
2004-2006 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, univerzitný docent 1998-2003 Univerzita sv. Cyrila a Metóda, Trnava, univ.docent, prorektor (2000-2001)
1998 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Sekcia lesnícka, expert pre vedu-výskum a výchovu
1997 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, expert pre vedu a výskum
1993-1997 Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, riaditeľ Sekcie ekologickej politiky a poradca
1974-1993 pracoviská SAV , vedúci vedecký pracovník 1959-1974 Slovenský ústav pamiat. starostlivosti a ochrany prírody Bratislava, vedecký pracovník – zoológ

Pedagogická činnosť:

1969-1972 prednášal "Ochranu prírody" denné štúdium a "Krajinárstvo" pre postg.štúdium na LF TU Zvolen
1972-1973 prednášal "Ochranu prírody" denné štúdium na PrFUK Bratislava
1970-2000 viedol 6 dipl.prác na LF TU Zvolen (1), PrFUK Bratislava (3), VŠP Nitra (2)
1974-1986 viedol 10 študentskych vedeckých síl (posluchači .PrFUK,VŠE,Bratislava)
1977-1983 viedol ako školiteľ 2 ašpirantov 1993 a 1 ašpiranta ako školiteľ -špecialista
1991-1992 externý učitel na Fakulte ekológie TU Zvolen
1996-1997 externý učiteľ na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava
1998-2003 Fakulta prírodných vied UCM Trnava, univerzitný docent
2004-2006 externý docent na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Fakulta verejného zdravotníctva
2006-stále - Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava, project manager
2008-stále- Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle, Bratislava, externý docent

Prax v starostlivosti o životné prostredie:

1952 (stále) vedecko výskumná činnosť 58 rokov 1953 (stale) odborná prax v ochrane prirody a v životnom prostredí 57 rokov
1977,1984-1987, 1993-1995 riadiaca činnosť 8 rokov
1969-2009 vysokoškolská pedagogická činnosť 40 rokov
1952-2009 publikačná a lektorská činnosť 58 rokov

Dizertačne práce:

1994 Habilitačná dizertačná práca: Ornitocenózy prírodných ekosystémov Slovenska
1990 Doktorská dizertačná práca: Ekológia a ochrana zoogenofondu v Československu
1968 Kandidátska dizertačná práca: Biocenologická funkcia strakoša obyčajného (Lanius collurio L.) v prírodných podmienkach Slovenska
1959 Diplomová práca: K hospodárskej ochrane vtáctva v oblastiach výskytu mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar L.) na južnom Slovensku,1959

Člen redakčných rád:

1967-1972 OCHRANA FAUNY - ŠEFREDAKTOR ČASOPISU
1970-1976 POĽOVNÍCKY ZBORNÍK - FOLIA VENATORIA
1970-1975 PAMIATKY PRÍRODA
1966- 1972 PRÁCE A ŠTÚDIE ČSOP PRI SÚPSOP
1966-1972 KRÁSY SLOVENSKA
1982 - < THE RING - MEDZINÁRODNÝ ORNITOLOGICKÝ ČASOPIS, WROCLAW

Najdôležitejšie výsledky:

2008 zavedenie špecializacie Gren management so 4 predmetmi na VŠM/CU of Seattle, Trenčin-Bratislava
1968, 1990, 1994 pokračovateľ Turčekovej ekologickej školy v kvantitatívnej ornitocenológii
1973-1977, 1985-1989, 1997 monitorovanie hniezdiaceho vtactva na Slovensku a Atlas vtactva Europy
1967 hlavný projektant Pieninského národného parku
1967-1972 šefredaktor - editor medzinárodného časopisu - Ochrana fauny - Protection of Fauna

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Člen 8 vedeckých spoločností pre ekológiu, ornitológiu, mammaliológiu, polovnícku biológiu, ochranu prírody atď. Člen výborov a zakladajúci člen (viacerých ogranizačných zložiek, pracovných skupín (SOS, SZOPK, sekcie ochrany fauny, ochrany vtáctva)(1959-2007). Člen, etc. vo viacerých medzinárodných organizáciách: IWRB=Wetlands International, Pannonicum - Research Group IWRB (1971-1980), ICBP = BirdLife Interantional, tajomník Československej národnej sekcie (1968-1991),- zakladateľ a Prezident Slovenskej národnej sekcie ICBP (1985-1991), člen Výboru EOAC-IBCC (1975-1990), člen Eurasian Bear Group (1980), Working Group European Cranes(1983-1985), White Stork Working Group (1986), Korešpodujúci člen Hungarian Ornithological Society (1983-stále), čestný člen Redakčnej rady International Ornithological Bulletin - The Ring (Poland)(1988), člen Scientic.Committee of International Ornithological Congress (IOC)(1990-),- Active Senior - člen IOC, člen European Working Group on Lanius genus (Belgium)(1993-), zakladateľ a prvý predseda Slovenskej ornitologickej spoločnosti SOS/BirdLife (1985-) , zakladateľ EEC/ Eco Enviro Centre (1998), a EeC / Eco Enviro Consortium (2007).

Ocenenia:

1965 Čestné uznanie od SNR pri 10.výročí uzákonenia štátnej ochrany prírody na Slovensku -zákon SNR č.1/1955 Zb.
1980 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosťod Prezídia SAV Bratislava
1982 Zlatá medaila za rozvoj poľovníctva na Slov.-od Slovenského poľovníckeho zväzu, Bratislava
1986 Strieborná plaketa za zásluhy v biológických vedách od Prezídia SAV Bratislava
1986 Bronzová medaila za rozvoj polnohospodárskych a lesníckych vied od Prezídia ČSAZV Praha
1992 CONSERVATION AWARDS 1992-od Ministerstva životného prostredia Wien, za zásluhy v medzinárodnej ochrane životného prostredia
1996 Strieborná Medaila Nadácie PROFESORA FERIANCA za aktivity v ornitológii a ochranu vtáctva, Bratislava
1996 Cena Literárneho fondu za knižnu publikáciu a od SZOPK ocenenie pri jubileu 50 rokov života
2001 OCENENIE KONVENCIE RAMSAR – za vyhlásenie ochrany „ Parižskych močiarov pri Gbelcoch (na južnom Slovensku)“ zahrnutých do svetovej siete Ramsarských lokalít – chránených území, Gbelce 2001
2007 Čestný člen (Honorary member) Slovak Ornithological Society/BirdLife-Slovakia

Manželka:
MUDr. Marta Randíková-Gyonyorová, (1940), atestacia I a II stupňa "Pediatria", "Dorastové lekárstvo"

tvorba

Publikačná činnosť:

Pôvodné práce: 100, projekty-záverečne práce, monografie: 80, kratke odborné články: 260, popularizačné práce: 155, knižné publikácie: 17, recenzie: 90, prednášky a abstrakty prezentované na konferenciách: 100, zakladateľ a editor - šefredaktor časopisu Ochrana fauny (1967-1972), editor 6 konferenčných zborníkov z medzinárodných konferencií: Otidiana – Komarno – medzinárodná konferencia o dropovi veľkom-1973, Falconiana - medzinárodná konferencia o dravých vtákoch, Nitra -1976, Pannonicum – medzinárodná konferencia o vodnom vtáctve Brno -1978, Hucho huch L.- národná konferencia o hlavátke podunajskej – Žilina 1973, ai.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 22.02.2020

  Narodeniny/výročie  
  22.02.  Marcel Štefko
  23.02.  Pavol Paška
  23.02.  Vladimír Giba
  23.02.  Pavol Holländer
  23.02.  Jozef Cíger Hronský
  23.02.  Ján Matej Korabinský
  23.02.  Ivan Hrušovský
  23.02.  Anton Hykisch
  23.02.  Milan Sládek
  24.02.  Ján Ľupták
  24.02.  Marko Vrzgula
  24.02.  Ľubomír Rehák

  Dnes má meniny
  Etela

  Zajtra má meniny
  Roman/Romana    za február 2020


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS