Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Andráš / prírodné vedy

Peter Andráš

prof. RNDr. Peter Andráš CSc.
geochemik, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Vysoká škola báňská-TU, Ostrava

* 17.05.1953 Hokovce
vzdelanie

1976 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:

1985 Anglicko

životopis

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. sa narodil v roku 1953 v Hokovciach. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nastúpil do Geologického ústavu SAV, kde pôsobil do roku 2008. Od roku 2008 je pracovníkom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Vysoké školy báňské-TU v Ostrave


Priebeh zamestnaní

1976 - 2008 Geologický ústav SAV
2002 - 2003 Slovenská agentúra životného prostredia - vedúci Odboru environmentalistiky pri Centre environmentálnej výchovy a propagácie
2003 - 2006 Geologický ústav SAV (vedúci pracoviska v Banskej Bystrici)
2008 docent (Technická univerzita vo Zvolene)
2009 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
2009 hosťujúci profesor North University, Baia Mare
2009 - 2013 vedúci Inštitútu biológie a geológie – spoločné pracovisko SAV a Univerzity Mateja Bela
2011 profesor (VŠB-Technická univerzita v Ostrave)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

2008 Člen komitétu World Academy of Science, Engineering and Technology
2013 Člen Komisie Slovenskej akadémie vied pre životné prostredie,
2001 - 2005 Podpredseda Slovenskej asociácie geochemikov
2007 Podpredseda Slovenskej asociácie ložiskových geológov.
2006 Člen redakčnej rady a zakladateľom vedeckého časopisu WOS: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences ISSN 1220-5648
Člen Slovenskej geologickej spoločnosti
Člen Slovenskej mineralogickej spoločnosti
2008 Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Romanian Journal of Mineral Deposits, ISSN 1220-5648,
2014 Člen redakčnej rady vedeckého časopisu European Journal of Environmentall and Safety Sciences, ISSN 0031-6970
2014 Člen redakčnej rady vedeckého časopisu GeoScience Engineering,
2014 Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, ISSN 1995-0519
2012 Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Universitatis Matthiae Belii - séria Environmentálne manažérstvo ISSN 1338-449X, ISSN 1338-4430
2010 - 2012 Recenzent časopisu Studia Oecologica ISSN 1802-212X
Podpredseda Baníckeho cechu v Banskej Bystrici.
2008 Garant Bc. a Mgr. štúdia a kogarant PhD. štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Člen komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Environmentálny manažment 2008 Člen komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe Geochemia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
2012 Člen komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe Synekológia v študijnom programe Evolúcia ekosystémov a ich ochrana na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
2010 Člen odborovej rady Ochrana životního prostředí v průmyslu na VŠB–TU v Ostrave
2012 Člen odborovej rady Úpravníctví na Vysokej škole báňskej-TU v Ostrave
2008 Člen komisie pre rigorózne skúšky v študijnom odbore Environmentálny manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
2011 - 2014 Člen kolégia dekana Fakulty prírodných vied
2011 Člen vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
2013 Člen vedeckej rady Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostrave
2012 Člen Etickej komisie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Člen odborových komisií doktorandského štúdia:

- Geochemia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
- Mineralógia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
- Synekológia , Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
- Environmentálny manažment, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
- Inženýrská ekologie, obor Ochrana životního prostředí v průmyslu
- VŠB, Technická univerzita, Ostrava
- Úpravníctví - VŠB, Technická univerzita, Ostrava


e-mail: andras@savbb.sktvorba

Monografie:9

1994 Ore textures in the Western Carpathians (spoluautor)
2007 Banícke záťaže Štiavnických vrchov
2009 Heavy metals and their impact on environment at the dump-field Ľubietová-Podlipa. Advanced Technologies
2009 Vplyv banskej činnosti v okolí Ľubietovej na krajinu
2011 Analýza možnosti zhodnocovania vybraných anorganických odpadov
2011 Dejiny rodu Meško 1190 - 2010
2014 Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložiskek
2014 Environmental problems at ore field of Cu-Ag mine Špania Dolina
2014 Environmental study at abandoned Cu-Ag deposit Ľubietová

Časopisecké publikácie: 243


1995 Gold in arsenopyrites from Pezinok deposit. Geologica Carpathica
2002 Origin and evolution of ore-forming fluids at Pezinok-Kolársky vrch Sb deposit. Slovak Geological Magazine
2005 Gold incorporation into sulphide minerals from the Tatric unit (the Western Carpathians) with respect to their chemical composition. . Journal of the Czech Geological Society.
2007 Free-living rodents as monitors of environmental contaminats at a polluted mining dump area. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
2008 Antimony quartz and antimony-gold quartz veins from northern Portugal. Ore Geology Reviews
2009 The nanoparticulate nature of invisible gold in arsenopyrite from Pezinok (Slovakia), Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen
2010 Pb-isotope study in Sb-mineralisation from Western Carpathian (Slovakia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
2010 The nanoparticulate nature of invisible gold in arsenopyrite from Pezinok (Slovakia). Neues Jahrbuch für Minerologie – Abhandlungen
2012 Study of environmental risks at an old spoil dump field. Polish Journal of Environmental Studies
2013 Arabidopsis arenosa (L.) Law. On Metalliferous and Non-metalliferous Sites in Central Slovakia. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
2014 Raman spectra of oriented and non-oriented Cu hydroxy-phosphate minerals: libethenite, cornetite, pseudomalachite, reichenbachite and ludjibaite. Spectrochimica Acta.
2014 Investigations of the Fe sulfosalts berthierite, garavellite, arsenopyrite and gudmundite by Raman spectroscopy. Mineralogical Magazine


zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.