Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Marián Antalík / prírodné vedy

Marián Antalík

prof. Ing. Marián Antalík DrSc.
vedúci Oddelenia biofyziky ÚEF SAV v Košiciach, garant magisterského a doktorandského štúdia na Katedre biochémie PF UPJŠ v Košiciach

* 3.08.1952 Čerenčany
vzdelanie

1976 Chemicko - technologická fakulta SVŠT

Študijné pobyty:
2000, 2004 Spojené štáty americké
1994, 1995 Nemecko
1994 Nemecko
1983 Fínsko

životopis

Priebeh zamestnaní

Od roku 2006 ako garant magisterského a doktorandského štúdia na Katedre biochémie PF UPJŠ v Košiciach pracuje so svojím tímom na štúdiu molekulárnych mechanizmov agregácie proteínov, ktoré sú spojené so závažnými ochoreniami ako je napríklad Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Súčasne sa podieľa na rozvoji tejto problematiky na Oddelení biofyziky ÚEF SAV v Košiciach, kde je vedúcim. V spolupráci s týmito dvoma pracoviskami ďalej rieši problémy spojené s konformačnou stabilitou a funkciou proteínov a nukleových kyselín.

1998-2002 Prírodovedecká fakulta UPJŠ (vedúci katedry biochémie)
od 1984 Ústav experimentálnej fyziky
1980-1983 Neurobiologický ústav SAV

Najdôležitejšie výsledky:

Charakterizácia biologického účinku karbonylkyanidfenylhydrazólov
Popísanie nových konformačných stavov cytochrómu c a charakterizácia ich stability.
Posledných 20 rokov sa zaoberá výskumom konformačných zmien cytochrómu c.
Popísanie teplom indukovaného konformačného prechodu plazmidov.

V roku 2008 získal cenu Nadačného fondu Univerzity v Pretórii (Južna Afrika) za prínos v oblasti štúdia proteínov zodpovedných za tvorbu protilátok pri malárii.

Časopisecké publikácie: 60

e-mail:antalik@saske.sk

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.