Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Baltazár Frankovič / technika

Baltazár Frankovič

prof. Ing. Baltazár Frankovič DrSc., Dr. h. c.
elektrotechnik, Ústav informatiky SAV

* 21.04.1927 Jasov
+ 5.8.2008
vzdelanie

1952 Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava

Študijné pobyty:
1990 Francúzsko
1966 Francúzsko
1965 Maďarsko
1963 ZSSR

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

2000 - 2001 Ústav technickej kybernetiky SAV (riaditeľ)
1990 - 1992 Predsedníctvo SAV (podpredseda)
1992 - 1995 Predsedníctvo SAV (podpredseda)

Najdôležitejšie výsledky:

Statické a dynamické optimálne riadenie procesov. Algoritmus adaptívneho riadenia s aktualizáciou referenčného a nastaviteľného modelu. Modifikácia farebnej Petri-siete na modelovanie a simuláciu dynamických systémov diskrétnych udalostí.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Central European Academy of Sciences and Arts
Technical Committee of International Federation of Automatic Control
Vedecké kolégium pre matematiku, fyziky a informatiku

Ocenenia:

1994 Medaila STU za celoživotné dielo v oblasti vzdelávania a vedeckovýskumnej práce
1994 Medaila christofera Polhema IV A, Royal Swedish Academy
1992 Zlatá medaila SAV
1991 Zlatá medaiila VŠT Košice

e-mail: utrrfran@savba.sk

tvorba

Monografie:

1982 Adaptívne a učiace sa systémy riadenia
1970 Automatisierung und selbstätige Regelung

Časopisecké publikácie: 61

Vedecká výchova: 14

Medzinárodné projekty: 2

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.