Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Marián Sedlák / prírodné vedy

Marián Sedlák

RNDr. Marián Sedlák DrSc.
fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

* 18.04.1962 Košice
vzdelanie

1985 Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej Praha
1984 Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika Košice

Študijné pobyty:

1996 Japonsko
1994 Izrael
1993 - 1994 USA

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav experimentálnej fyziky SAV
University of Southern California, Los Angeles, USA
Ústav makromolekulárnej chémie ČSAV Praha

Najdôležitejšie výsledky:

Detekcia a objasnenie niektorých javov týkajúcich sa štruktúry, dynamiky a interakcií v roztokoch iónových polymérov a nízkohmotných látok dosiahnuté pomocou metód laserovej spektroskopie (predovšetkým nadmolekulárne usporiadanie).

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Vedecké kolégium SAV pre chemické vedy
Grantová komisia SR VEGA
American Physical Society
American Chemical Society
European Colloid and Interface Science Society
Riadiaci výbor COST Action D43 Chémia koloidov a rozhraní pre nanotecnológie

Ocenenia:

2002 grant v rámci Programu podpory excelentných projektov a osobností v SAV
2000 Scientia Europaea, Strasbourg

e-mail: marsed@saske.sk

tvorba

Príspevky v monografiách:

2001 Physical Chemistry of Polyelectrolytes, Marcel Dekker, New York
1996 Static Light Scattering. Principles and Development, Clarendon Press, Oxford
1993 Macroion Characterization: From Dilute Solutions to Complex Fluids, ACS Books, Washington, D.C.

Medzinárodné projekty: 4

Publikácie: 36 prác s priemerným autorským podielom cca 0.8 (priemerný impakt faktor cca 3.0)

Citácie: viac ako 800 úrovne SCI

Patentové prihlášky: 2

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.