Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Damián Kováč / prírodné vedy

Damián Kováč

prof. PhDr. Damián Kováč DrSc.
psychológ, Ústav experimentálnej psychológie SAV

* 3.08.1929 Nižný Slavkov
vzdelanie

1952 Filozofická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
1976 Kanada
1971 Nemecko
1969-1970 Rakúsko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 1999 Katedra psychológie a patopsychológie PF UK
1982-1986 Predsedníctvo SAV
od 1953 Ústav experimentálnej psychológie SAV (1960-1991 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky:

Zakladateľ Bratislavskej školy experimentálnej psychológie.
Vytvorenie integračnej mezoteórie osobnosti a transkulturálneho modelu kvality života.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Deutsche Gesellschaft für Psychologie
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Spoločnosť pre štúdium vyšších funkcií mozgu SLS, UNESCO

e-mail: expshor@savba.sk

tvorba

Monografie:

2002 Osobnosť - od formovania k utvárianiu
1990 Theoretische Fragen der Psychologie - Psychologie als System
1985 Teória všeobecnej psychológie

Časopisecké publikácie: 503

Vedecká výchova: 21

Medzinárodné projekty: Vedúci slovenskej časti projektu o vplyve médii na environmentálne postoje (LIFEM, Viedeň)

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.