Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Roman Nedela / prírodné vedy

Roman Nedela

Prof. RNDr. Roman Nedela DrSc.
matematik, Matematický ústav SAV

* 13.05.1960 Banská Bystrica
vzdelanie

1992 CSc. MFF UK Bratislava
1984 Matematicko fyzikálna fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:

1993 a 2004 Kanada: McMaster University, Hamilton, (spolu 10 týždňov)
2000 - 2005 Kórea: Pohang Univ. of Science and Technology (spolu 8 mesiacov)
2001 Portugalsko: Univ. Aveiro (6 mesiacov)
1994 Slovinsko: Univ. Ľublana (1 semester hosťujúci profesor)
1991 Nemecko: Univ. Bielefeld (1 mesiac)
1987 Poľsko: Banachovo centrum Varšava (6 týždňov)

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od roku 2001 MÚ SAV
1997 - 2000 Fakulta financií UMB
1993 - 1997 Fakulta Prírodných vied UMB
1984 - 1992 Pedagogická fakulta Banská Bystrica

Funkcie:

od roku 2000 vedúci spoločného výskumného pracoviska MÚ SAV a UMB
1997 - 2000 prodekan pre rozvoj FF UMB
1994 - 1997 prorektor UMB pre vedu a výskum

Najdôležitejšie výsledky:

Príspevok k budovaniu teórie symetrických máp a grafov, výsledky v oblasti klasifikácie veľkých diskrétnych grúp danej Eulerovej charakteristiky, dôkaz konečnosti bázy množiny triangulácií zdola ohraničenej planárnej šírky.

Časopisecké publikácie/citácie/patenty:

V autorstve a spoluautorstve viac než 50 publikovaných prác, z nich 28 v časopisoch karentovaných SCI , vyše 120 citácií v časopisoch sledovaných SCI.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Slovenská matematická spoločnosť (podpredseda)
Austrálska matematická spoločnosť
vedecká rada UMB 1994 - 1997
Vedecké rady štyroch fakúlt

Ocenenia:

1992 Cena JSMF pre mladých vedeckých pracovníkov za súbor publikácií v oblasti teórie grafov

Manželka: RNDr. Gabriela Nedelová (rok narodenia 1961), zamestnaná ako odborný asistent na Ekonomickej fakulte UMB

e-mail: nedela@savbb.sk

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.