Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Dušan Bakoš / prírodné vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Dušan Bakoš

prof. Ing. Dušan Bakoš DrSc.
dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

* 18.06.1946 Levice
vzdelanie

1969 Chemickotechnologická fakulta SVŠT, Bratislava
1975 obhájil dizertačnú prácu na Ústave polymérov SAV v Bratislave
1985 vymenovaný za docenta
1995 získal vedeckú hodnosť doktora technických vied
1997 inaugurácia za profesora v chémii a technológii makromolekulových látok
2007 čestný doktorát na Univerzite A. Dubčeka, Trenčín

životopis

Prof. Ing. Dušan Bakoš zastával na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie postupne funkciu prodekana a od roku 2003 je dekanom FCHPT STU v Bratislave.

Je profesorom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Pracuje v oblasti makromolekulovej chémie a technológie, venuje sa biopolymérom a biomateriálom. Má veľmi intenzívnu spoluprácu s mnohými vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí a tiež s praxou, podieľa sa na rozvoji biomedicínskeho inžinierstva a biomateriálov pre medicínu.
Profesor Bakoš je členom viacerých vedeckých rád univerzít na Slovensku a v Českej republike, členom Slovenskej chemickej spoločnosti, Európskej biomateriálovej spoločnosti, predsedom štátnej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) a doktorandských dizertačných prác v odbore technológia makromolekulových látok.
Vo februári 2007 bol znovu vymenovaný za dekana FCHPT STU.

zdroj

Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.