Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Dušan Maga / technika / funkcionári vedy a vzdelania

Dušan Maga

Prof. Ing. Dušan Maga PhD.
bývalý dekan Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity v Trenčíne

vzdelanie

1982 – 1986 gymnázium, Nitra
1986 – 1991 Elektrotechnická fakulta, SVŠT, Bratislava, odbor: Silnoprúdová elektrotechnika
1998 titul PhD.

životopis

Profesor Dušan Maga sa narodil v Nitre v roku 1968. Po skončení Základnej deväťročnej školy v Nitrianskych Hrnčiarovciach, štúdoval na gymnáziu v Nitre, odbor Základy elektrotechniky ukončil v roku 1986 maturitou. Štúdium silnoprúdovej elektrotechniky so zameraním na Elektrické stroje a prístroje absolvoval v rokoch 1986 – 1991 na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V priebehu vysokoškolského štúdia absolvoval Dušan Mega dva semestre predmety z oblasti informatiky (Programovacie techniky, Operačné a databázové systémy). Štúdium ukončil obhájobou diplomovej prácu na tému Programové vybavenie pre podporu elektromagnetického návrhu a automatizované konštruovanie asynchrónneho motora s klietkou na rotore.
Po skončení štúdia nastúpil na základnú vojenskú službu (1991 – 1992) v Kolíne so zameraním sa na rádioelektronický boj.
V roku 1992 nastúpil na študijný pobyt na Katedru elektrických strojov a prístrojov (KESP) Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, ktorého vyústením bolo doktorandské štúdium na KESP FEI STU v odbore Elektroenergetika a silnoprúdová elektrotechnika. V roku 1998 obhájil Ing. Maga dizertačnú prácu na tému Príspevok k analýze vysokomomentového nízkootáčkového krokového motora Megatorque a získal vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ v odbore Silnoprúdová elektrotechnika.
Po krátkom pôsobení na pozícii odborného asistenta na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave začal v roku 1998 pôsobiť vo funkcii odborného asistenta na Fakulte mechatroniky (FM) Trenčianskej univerzity v Trenčíne. Po úspešnom obhájení habilitačnej práce bol menovaný za docenta pre odbor Silnoprúdová elektrotechnika. Habilitačná práca mala názov Príspevok k rozvoju využitia metódy konečných prvkov v praxi a v pedagogike v rámci riešenia projektu Megatorque. Profesorom v odbore Vojenská technika – elektrotechnická bol Dušan Maga menovaný v máji 2008.
Na Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) zastával v rokoch 2003 – 2004 funkciu vedúceho Katedry mechatronických systémov. Od roku 2004 pôsobí vo funkcii dekana fakulty.

Svoje pedagogické a vedecké pôsobenie orientoval Prof. Ing. Dušan Maga, PhD. prevažne na numerické metódy riešenia polí, mechatronické systémy, obzvlášť elektromechanické aktuátory, elektrické stroje, CAD-CAM-CAE systémy a okrajovo aj materiály pre mechatroniku. Výsledky prevažnej väčšiny jeho vedeckých prác sú orientované na riešenie a optimalizáciu špeciálnych elektrických a mechatronických zariadení ako napríklad vysokomomentový krokový motor Megatorque, alebo bezložiskový stroj na báze asynchrónneho motora.
Profesor Dušan Maga je hlavným garantom, resp. spolugarantom študijných programov v odbore Mechatronika. Pôsobí ako predseda alebo člen viacerých vedeckých rád a medzinárodných konferencií na Slovensku i v zahraničí.

zdroj

Prof. Ing. Dušan Maga, PhD.

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.