Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Dušan Mištuna / medicína / funkcionári vedy a vzdelania

Dušan Mištuna

doc. MUDr. Dušan Mištuna PhD.
dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine

vzdelanie

1972 všeobecné lekárstvo
1975 atestácia 1. stupňa - chirurgia
1981 atestácia 2. stupňa - chirurgia
1985 získanie vedeckého titulu (CSc., PhD., DrSc.)
2002 získanie titulu docent
2003 získanie titulu mimoriadny profesor
2005 atestácia z gastrointest. chirurgie

životopis

Docent Dušan Mištuna pôsobí na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, na chirurgickej klinike JLF UK a MFN v Martine. Prednostom chirurgickej kliniky je od roku 1997, od roku 2007 je dekanom Jesseniovej lekárskej fakulty.

Významné pracoviská, kde doposiaľ pôsobil:

Halle – Nemecko
Pécs – Maďarsko
Budapešť - Maďarsko

Doc. MUDr. Dušan Miština, PhD. je členom výboru a vedeckým sekretárom Slovenskej chirurgickej spoločnosti SLS; tiež je čestným členom Českej chirurgickej spoločnosti a od roku 2004 pôsobí aj ako šéfredaktor časopisu Slovenskej chirurgickej spoločnosti „Slovenská chirurgia“.

Spolupráca so zahraničnými pracoviskami:

Česká republika – LF Plzeň Karlova Univerzita
Maďarská republika – SOTE Budapešť

tvorba

Prednášková a publikačná činnosť k 31. 12. 2007
- 304 prednášok
- 194 záznamov v štatistike kategórií
- 237 citácii v štatistike ohlasov, z toho 105 ohlasov v zahraničných publikáciach registrovaných v citačných indexoch


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.