Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Ondrejkovič / prírodné vedy / funkcionári vedy a vzdelania

prof. PhDr. Peter Ondrejkovič PhD.
profesor na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a predseda výboru Slovenskej spoločnosti pre kriminológiu

životopis

Pracuje v oblasti sociológie výchovy, sociológie mládeže a sociálnej patológie. Venuje sa i metodológickým otázkam kvantitatívneho výskumu v spoločenských vedách.

Súčasne pracuje aj ako člen Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a podpredseda Preotidrogového fondu SR. Od r. 2003 pôsobí na novozaloženej Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre ako jej dekan a vysokoškolský profesor.

V súčasnosti pracuje ako profesor na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a predseda výboru Slovenskej spoločnosti pre kriminológiu.

tvorba

Publikoval niekoľko monografií

 • Úvod do sociológie výchovy, Bratislava: Veda 1996, 1998
 • Socializácia mládeže, Bratislava 1997
 • Sociálna patológia, Bratislava: Veda 2000, 2001
 • Globalizácia a individualizácia mládeže. Negatívne stránky. Bratislava: Veda 2002
 • Teórie socializácie v sociológii výchovy, Bratislava: Veda 2004
 • Úvod do metodológie sociálnych vied, Bratislava: Regent 2005
 • Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava: Veda 2007

  Je autorom Úvodu do metodológie spoločenskovedného výskumu (Bratislava, Veda 2007) a niekoľkých rozšírených vydaní Sociálnej patológie.
 • zdroj

  UKF Nitra, Peter Ondrejkovič

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.