Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Zdenka Gadušová / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Zdenka Gadušová

Prof. PaedDr. Zdenka Gadušová CSc.
je prodekankou pre vedu a výzkum FF UKF v Nitre

* 11.09.1953 Kromněříž, ČR
vzdelanie

1968 - 1971 SVŠ Piešťany
1971 - 1975 PdF Nitra
1977 - 1980 Interná vedecká ašpiranúra, Moskva
1980 - titul CSc.
1982 - titul PaedDr.
1996 - habilitácia na docenta

Študijné pobyty:
Dánsko
USA
Veľká Británia

životopis

Profesijná kariéra:

V rokoch 1975 - 1989 pôsobila na PdF Nitra, na Katedre ruskej a západnej filológie ako odborný asistent a tajomník katedry.
V roku 1990 bola zástupkyňou vedúceho Katedry anglistiky a germanistiky.
V rokoch 1990 - 1996 zastávala najskôr funkciu zástupkyne vedúceho katedry a neskôr bola vedúcou Katedry anglistiky a amerikanistiky.
V rokoch 1996 - 2002 vykonávala funkciu prodekanky pre vzdelávanie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa.
Od roku 2002 je dekankou Filozofickej fakulty UKF.
Od roku 2010 je prodekankou pre vedu a výzkum FF UKF v Nitre.
Docentka Gadušová sa do roku 1990 venovala ruskému jazyku, potom sa zamerala na anglický jazyk. Je tiež spoluriešiteľkou vedecko-výskumných projektov VEGA a KEGA.
Pôsobila aj ako koordinátorka medzinárodných vzdelávacích projektov TEMPUS a iných medzinárodných konferencií a podujatí.

Doc. Gadušová je členkou komisie pre PhD. štúdium vo vednom odbore Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, so špecializáciou na Teóriu vyučovania cudzích jazykov na FiF UK v Bratislave.
Pôsobí aj ako školiteľka doktorandov vo vednom odbore Technológia vzdelávania na PdF UKF v Nitre a je členkou expertnej skupiny PHARE pri Ministerstve školstva SR.


tvorba

Publikačná činnosť:

Monografie:

2002
Vzdelávanie - vyučovanie - jazyk. Education - Teaching - Language. Nitra: FiF UKF v Nitre (spoluautor J. Harťanská)

Učebné texty:

1994
Methodology of Teachning English as a Foreign Language, Nitra, VŠ pedagogiciká (spoluautor J. Harťanská)

Odborné články:

2001
Miesto gramatiky vo vyučovaní cudzieho jazyka - aktuálne problémy. In: Acta Nitriensia 4. Zborník FiF UKF v Nitre. Nitra FiF UKF v Nitre (spoluautor J. Harťanská)
2003
Teaching English in Slovakia - Past, Present and Future. In: Vez, J. M (ed.) CAUCE, Revista de Filologia y su Didáctica, The teaching of English as a foreign language: a European perspective (Univerisity of Sevilla, Spain), Coursebook Evaluation Criteria: Why are They a Problem for Teachres?. In: The English Teacher. An International Journal (spoluautor J. Harťanská)

záujmy

práca, hudba, lyžovanie, cestovanie, ručné práce

zdroj

Who is who v Slovenskej republike, 2003, I. vydanie

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.