Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Čelko / technika / funkcionári vedy a vzdelania

prof. Ing. Ján Čelko CSc.
dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity Žiline

* 14.01.1959
vzdelanie

1983 Fakulta PEDaS, Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina, odbor: Stavba, údržba a rekonštrukcia pozemných komunikácií

1993 Stavebná fakulta, VŠDS v Žiline, kandidát technických vied, vedný odbor: 36-02-9 Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb

1996 Stavebná fakulta, Žilinská univerzita, Žilina, docent, odbor: Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb

2002 Stavebná fakulta, Žilinská univerzita, Žilina, profesor, vedný odbor: Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb

Znalosť jazykov:
slovenský, ruský, anglický

životopis

Priebeh zamestnania:

1983 – 1984 základná vojenská služba
1984 – 1985 Slovenská správa ciest Žilina, Cestné stavby Žilina
1985 – 1996 odborný asistent FPEDaS VŠDS v Žiline, resp. Stavebná fakulta ŽU
1996 – 2002 docent SvF VŠDS a ŽU v Žiline
2002 – doteraz profesor na Katedre cestného staviteľstva SvF Žilinskej univerzity v Žiline

Funkcie:

1996 - 2002 vedúci Katedry cestného staviteľstva, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity
2002 – doteraz dekan Stavebnej fakulty ŽU

Zahraničné pobyty:

MADI Moskva (ZSSR), TU Delft (Holandsko), University Vaasa (Fínsko), Universidade Nova da Lisboa (Portugal), University of Luton (Anglicko), University of Helsinki (Fínsko).

Oblasť vedecko-výskumnej činnosti:

Dopravné plánovanie a dopravné inžinierstvo, diagnostika povrchových vlastností vozoviek, systém hospodárenia s vozovkou.

Pedagogická činnosť:

Dopravné inžinierstvo, Plánovanie infraštruktúry, Diagnostika cestných komunikácií

Členstvá v organizáciách:

- člen Slovenskej komory stavebných inžinierov
- člen World Road Association  (PIARC)
- člen iSMARTi (Interantional Society for Maintenance and Rehabilitation of Transport infrastructures)
- člen Vedeckej rady ŽU
- predseda Vedeckej rady SvF ŽU
- člen vedeckých rád stavebných fakúlt STU Bratislava, TU Košice, VUT Brno, TU Ostrava, ČVUT Praha
- člen Slovenskej cestnej spoločnosti
- člen EUROARCH – European Academy of Architecture
- predseda odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác na SvF ŽU, člen na FA STU Bratislava

tvorba

Aplikovanie výsledkov v praxi:

Monografie: 3
Vysokoškolské učebnice: 5
Vedecké práce v časopisoch: 34
Vedecké práce v zborníkoch: 71
Vystúpenia na medzinárodných konferenciách: 19
Projekty, expertízy, posudky: cca 100


záujmy

volejbal, literatúra

zdroj

Žilinská univerzita; prof. Ing. Ján Čelko

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.