Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Kuril / funkcionári vedy a vzdelania

Jozef Kuril

gen. prof. JUDr. Jozef Kuril CSc.
rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave

* 21.07.1955 Topoľčany
vzdelanie

1978 Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
1980 rigorózna skúška, titul JUDr., Právnická fakulta, UK
1984 postgraduálne štúdium pedagogiky a psychológie
1987 vedecká hodnosť CSc., Právnická fakulta, UK
2000 vedecko-pedagogický titul doc.

životopis

Jozef Kuril je vysokoškolský pedagóg, ktorý sa stal rektorom Akadémie Policajného zboru v Bratislave 1. februára 2003. Do funkcie ho vymenoval minister vnútra Vladimír Palko.
V roku 1978 ukončil Jozef Kuril štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako učiteľ na katedre správneho a pracovného práva VŠ ZNB začal pracovať po absolvovaní jednoročnej vojenskej základnej služby. Pôsobil tu až do roku 1990.
V roku 1980 na katedre pracovného práva Právnickej fakulty UK úspešne vykonal štátnu rigoróznu skúšku a získal titul "JUDr." V roku 1984 ukončil dvojročné postgraduálne štúdium pedagogiky a psychológie. V roku 1987 na Právnickej fakulte UK obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z problematiky pracovného práva a získal vedeckú hodnosť "CSc."
Profesná kariéra Jozefa Kurilu je úzko spätá s výchovno-vzdelávacou sústavou Ministerstva vnútra.
V rokoch 1990 - 1992 pracoval ako učiteľ na Inštitúte Ministerstva vnútra pre vzdelávanie. V roku 1992 nastúpil ako učiteľ na Akadémiu PZ. V tom istom roku bol zvolený za prvého predsedu Akademického senátu Akadémie PZ v Bratislave.
V apríli 1995 nastúpil do funkcie vrchného riaditeľa Sekcie personálnych a sociálnych činností, od augusta 1996 vykonával funkciu zástupcu generálneho riaditeľa tejto sekcie. Od februára 1997 pôsobí na Akadémii PZ na katedre súkromnoprávnych disciplín ako učiteľ predmetu pracovné právo a právo štátnej služby. V roku 2000 sa habilitoval a získal vedecko-pedagogický titul "docent".
Ako externý vysokoškolský učiteľ pôsobí Jozef Kuril aktívne tiež na Právnickej fakulte UK v Bratislave a na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Úzko spolupracuje s Inštitútom verejnej správy MV SR, kde pôsobí ako lektor.

2. septembra 2008 bol povýšený prezidentom Ivanom Gašparovičom do hodnosti generála.
Po úspešnom inauguračnom konaní bol v roku 2008 vymenovaný prezidentom SR za profesora.

Jozef Kuril je ženatý, má dve deti.


tvorba

Ťažisko doterajších vedecko-výskumných aktivít doc. Kurilu spočíva predovšetkým v oblasti pracovného práva s orientáciou na právnu kvalifikáciu štátnozamestnaneckých vzťahov spojených s výkonom štátnej služby.

Je autorom vedeckých prác publikovaných v časopisoch a zborníkoch u nás i v zahraničí. K najvýznamnejším patrí monografia Základné teoretické otázky služobného pomeru príslušníkov PZ.

zdroj

Akadémia Policajného zboru - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.