Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Lőwy / regióny

Ján Lőwy

Ing. Ján Lőwy
primátor mesta Šahy

* 5.12.1953
vzdelanie

1973 - 1978 Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Prevádzkovo ekonomická fakulta
1983 - 1984 Doplnkové pedagogické štúdium pri Vysokej škole poľnohospodárskej
1997 - 1998 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická Fakulta, štvorsemestrálne štúdium – Pracovnoprávne a obchodnoprávne vzťahy

životopis

Ing. Ján Lőwy je súčasným primátorom mesta Šahy. Túto funkciu zastáva od roku 2002.
Má špecifické odborné skúsenosti s riadením činnosti mikroregiónu, spoluprácou domácich a zahraničných mikroregiónov i cezhraničnou spoluprácou.
Je členom viacerých odborných organizácií:
- Predseda správnej rady Združenia obcí a miest Hontiansko Poipeľského regiónu so sídlom v Šahách
- Člen Rady ZMOS
- Člen predsedníctva Rady Ipeľského Euroregiónu so sídlom v Šahách, predseda 2003 - 2005
- Popredseda Regionálnej rozvojovej agentúry Ipeľ – Hron, 2003 - 2004
- Člen predsedníctva Duna Ipoly Önkormányzati Területefejlesztési Program Társulás
- Predseda správnej rady Združenia obcí pre separovaný zber „Hont – Poiplie“ so sídlom v Šahách
- Člen rady „Nemzeti Dunabizotság“ so sídlom v Budapešti
- Zástupca Mesta Šahy v Medzinárodnom klube

zdroj

www.sahy.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.