Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ondrej Hažák / medicína

prof. MUDr. Ondrej Hažák CSc.

* 4.04.1912 Muránska Dlhá Lúka
+ 20.4.1998 Martin
vzdelanie

1973 bol vymenovaný za univerzitného profesora
1965 získal titul docenta na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.
1937 Lekárska fakulta Karlovej univerzity v Prahe
Gymnázium v Revúcej a v Levoči

životopis

1967 - 1987 Prednosta Kliniky tuberkulózy a pžúcnych chorôb Nemocnice s poliklinikou a Lekárskej fakulty UK v Martine
1956 - 1967 Náčelník Vojenského ústavu pre pžúcne choroby Nová Polianka
1950 - 1956 Prednosta tuberkulózneho oddelenia Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe
1945 - 1949 Primár a riaditež Vojenského ústavu pre choroby pžúcne v Tatranských Matliaroch
1940 - 1944 Sekundárny lekár v sanatóriu v Novom Smokovci
1937 - 1939 Základná vojenská služba v rr. v Prahe v Žiline

Vedecko-výskumnej činnosti sa venoval od začiatku svojej profesionálnej dráhy. Významne sa podiežal na štátnom výskume technického rozvoja, základnom výskume alebo rezortnom výskume. Z toho vyplynula aj jeho bohatá prednášková a publikačná činnos. Doma i v zahraničí predniesol nespočetný počet prednášok. Súpis jeho odborných prác tvorí asi 120 odborných publikácií. Profesor Hažák zameral svoj vysoký odborný potenciál najmä na prevenciu, diagnostiku a liečbu tuberkulózy. Ako vedec a klinik však neobmedzil svoju priekopnícku a tvorivú prácu len na tuberkulózu, ale s hlbokým záujmom sa venoval aj iným nešpecifickým pžúcnym ochoreniam – podrobne bola rozpracovaná problematika resekcie pžúc, pleurálneho syndrómu, sarkoidózy, chronickej bronchitídy, asthmy bronchiale, fajčenia a bronchgenného karcinómu.
Vo svojej kandidátskej práci podrobne rozpracoval zásady chirurgickej liečby tuberkulózy (1962).

Ocenenia:

1982 Pamätná medaila za zásluhy okresu Martin
1982 Zlatá pamätná medaila LF Univerzity J. E. Purkyně v Brne
1982 Slovenská lekárska spoločnos udelila Sodalem Honoris Causa
1979 Pamätný diplom pri príležitosti 60. výročia založenia LF UK v Bratislave
1981 Cena ministra zdravotníctva SSR za vedecko-výskumnú činnos v zdravotníctve
Zlatá medaila Univerzity Palackého za zásluhy o rozvoj vedy, kultúry a školstva

Pôsobenie vo významných spoločenských funkciách, odborných spoločnostiach:

Prodekan LF UK v Martine, 1969
Dekan LF UK v Martine, 1976 - 1980
Hlavný odborník MZ SSR pre tuberkulózu a respiračné choroby, 1977 - 1982
Poradný člen Medzinárodnej únie boja proti tuberkulóze v Paríži
Člen Societas Eureopea Physiologiae Clinicae Respiratoriae
Člen Vedeckej rady ministerstva zdravotníctva
Člen vedeckej rady Univerzity Komenského v Martine a v Bratislave
Člen redakčnej rady časopisu Studia pneumologica et ftiseologica cechoslovaca
Predseda Slovenskej pneumologickej spoločnosti, 1957 - 1980
Predseda Československej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

Profesor Hažák bol široko vzdelaný lekár-klinik, vynikajúci vysokoškolský pedagóg, neúnavný bádatež a vedec na poli medicíny, významný akademický funkcionár. Patril medzi čelných predstavitežov československej pneumológie a ftizeológie.

tvorba

Výber najvýznamnejších publikácií:

1986 Hažák, O.: Profesionálna tuberkulóza. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 46, , č.1-2, s.32-35
1984 Hažák, O. a kol.: Súčasný význam Gram-negatívnych bacilárnych pneumónií. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 44, č.4, s.240-244
1981 Hažák. O. a kol.: Chronická obštrukčná choroba pžúc a hladiny karboxyhemoglobínu. Čs. fysiol., 30, č.3, s.237-238
1981 Hažák, O.: Akútne a chronické respiračné ochorenia z hžadiska verejného zdravotníctva. Bratisl. lek. Listy, 75, č.3, s.257-392
1980 Hažák, O.: Klinicko-fyziologické pohžady využitia scintigrafie pžúc v pneumológii. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 40, , č.9, s.587-592
1980 Hažák, O. a kol.: Úlohy a ciele onkologického programu v pneumológii a počiatočné skúsenosti v ich realizácii v spolupráci Kliniky TaRCH a Ústavu patologickej anatómie. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 40, č.1, s.3-6
1979 Hažák, O. a kol.: Metódy práce odboru tuberkulózy a respiračných chorôb v onkologickom a kardiovaskulárnom programe. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 39, č.9, s.644-646
1979 Hažák, O. a kol.: Kontrolné výsledky výskumu – porovnávacia štúdia hodnôt krvných plynov a pH s gamagrafiou pžúc pri chronickej obštrukčnej chorobe pžúc. Bratisl.lek.Listy, 71, č.3, s.257-376
1977 Hažák, O.: Porovnávacia štúdia hodnôt krvných plynov a pH s gamagrafiou pžúc pri chronickej obštrukčnej chorobe pžúc, Bratisl. lek. Listy, 67, č. 3, s.249-368
1977 Hažák, O. a kol.: Tuberkulózy ulkus jazyka imitujúci karcinóm pri otvorenj tuberkulóze pžúc. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 37, č.4, s.278-280
1976 Hažák, O. a kol.: Niekožko pohžadov na problematiku zhubných nádorov dýchacieho ústrojenstva v Československu a na Slovensku. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 36, č.6, s.364-368
1976 Hažák, O. a kol.: Výsledky uplatňovania zásad uznesenia Vlády ČSSR o opatreniach v boji proti tuberkulóze. Čs. zdravotnictví, 24, č.8-9, s.345-349
1976 Hažák, O. a kol.: Súčasný pohžad na vývoj bronchitídy u dospelých. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 36, č.9, s.595-600
1976 Hažák, O.: Aktuálne otázky bronchogénneho karcinómu dneška. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 36, č.6, s.361-363
1975 Hažák, O. a kol.: Problematika tuberkulózy a respiračných ochorení v Československu. Lek. obzor, 24, s.95-101
1974 Hažák, O. a kol.: Nežiadúce účinky antituberkulotík. Lek. obzor, 23, s.369-374
1973 Hažák, O. a kol.: Kašež ako klinický symptóm pri bronchogénnom karcinóme. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 33, č.3/4, s.175-178
1973 Hažák, O. a kol.: Epidemiologický význam minimálnych tuberkulóz s kultivačnou pozitivitou mykobaktéria tbc. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 33, č.1/2, s.4-7
1972 Hažák, O. a kol.: V čom sú príčiny neskorej diagnostiky bronchogenného karcinómu. Bratisl. lek. Listy., 57, č.6, s.686-690
1971 Hažák, O. a kol.: Epidemiological Importance of Unrecognized Opened Sources of Tuberculosis in Families. Folia Medica Martin., 1, č.1, s.177-180
1971 Hažák, O. a kol.: Dlhodobé výsledky pžúcnych resekcií pri polyrezistentných kavitárnych tuberkulózach. Bratisl. lek. Listy, 55, č.3, s.361-365
1969 Hažák, O. a kol.: Spôsoby hojenia čerstvých tuberkulóznych kaverien pod vplyvom antituberkulotickej liečby. Bratisl.lek.Listy, 51, č.2, s.220-227
1967 Hažák, O. a kol.: Solitárne gužaté pžúcne lézie overené chirurgicky a histologicky. Lek. obzor, 16, s.265-274
1967 Hažák, O. a kol.: Primárny leiomyosarkóm pžúc. Rozhl. Tuberk., 27, 9, s.621-625
1967 Hažák, O. a kol.: Problematika resekcií pžúcneho tkaniva pre reziduálne tuberkulózne lézie po antutuberkulotickej liečbe pri negatívnom náleze Mykobaktéria tuberkulózy v spúte. Bratisl. lek. Listy, 48, č.6, s.371-377
1966 Hažák, O. a kol.: Kontrola účinnosti antituberkulotík pri tuberkulóze pžúc podža nálezu živých myco TB v resekovanom pžúcnom tkanive. Lek. obzor, 15, s.131-134
1966 Hažák, O. a kol.: Problematika otvorene sa hojacich tuberkulóznych kaverien. Bratisl. lek. Listy, 46, č.9, s.555-563
1965 Hažák, O. a kol.: Nález mykobaktéria tuberkulózy v pžúcnych resekátoch pri vyšetrovaní všetkých špecifických lézií. Rozhledy v tuberkulose a v nemocech plicních, 25, č.3, s.208-216
1963 Hažák, O. a kol.: Výber, indikácie a výsledky prvých sto resekcií pžúc pre tuberkulózu vo VÚCHP v Novej Polianke. Lek. obzor, 12, s.41-49
1961 Hažák, O.: Otvorené vyhojené tuberkulózne dutiny. Rozhledy v tuberkulose a v nemocech plicních, 21, č.4, 262-270
1959 Hažák, O.: Chondrohamartóm pžúc v tbc liečebni. Rohledy v tuberkulose a v nemocech plicních, 19, č.6, s.456-461
1959 Hažák, O. a kol.: Osudy minimálnej tuberkulózy pžúc. Bratisl. lek. Listy, 39, č.1, s.153-159
1958 Hažák, O.: Príspevok k diagnostike a therapii exsudatívnej pleuritídy. Rohl. v chirurgii, 18, , č.2, s.113-121
1951 Hažák, O.: Hernie mediastinálne v našom materiáli. Vojenské zdravotnické listy, 20:222, , s.1-6
1946 Hažák, O.: Dnešný stav kolapsotherapie pžúcnej tuberkulózy umelým ochrnutím nervu freniku. Rozhledy v tuberkulose, č.2-3, 26 s.
1946 Hažák, O.: Výber a príprava pacienta pre torakoplastiku. Rozhledy v tuberkulose, č.4, 10s.
1946 Hažák, O.: Tbc za vojny a jej posudzovanie so stránky vojenskej a zaopatrovacej. Slovenský lekár, č.9-10, s.1-10.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkožvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.