Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 František Janíček / technika / funkcionári vedy a vzdelania

František Janíček

prof. Ing. František Janíček PhD.
prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

* 4.12.1954 Čadca
vzdelanie

1979-1984 Interná ašpirantúra v odbore Elektroenergetika na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave
1974-1979 Elektrotechnická fakulta SVŠT v Bratislave
1970-1974 Stredná priemyselná škola v Handlovej
1961-1970 Základná deväťročná škola v Seredi

1979-2004 študijné a pracovné cesty do zahraničia

životopis

Profesor Janíček patrí k významným odborníkom v oblasti elektrických ochrán a vytvára podmienky pre aplikácie moderných systémov chránenia prvkov elektrizač­nej sústavy. V oblasti elektrických ochrán, elektrických staníc a na riešení problémov energetiky pracuje viac ako 20 rokov.

Priebeh zamestnaní:

1.2. 2000 - 2007 Dekan FEI STU
2007 - 2010 prorektor STU v Bratislave
2011 riaditeľ Ústavu elektroenergetiky FEI STU
1.6. 2012 zvolený do dozornej rady SEPS, a. s.
30. 9. 1999 Vymenovanie za profesora
1989 - 1999 Docent na KEE FEI STU
1987 - 1989 Odborný asistent na KEE EF SVŠT
1984 - 1987 Tajomník fakulty EF SVŠT a na tretinový úväzok odborný asistent na KEE
1979-1984 Asistent na KEE EF SVŠT

Pedagogické úspechy:

- vedúci diplomových prác cca 70 diplomantov a viac ako 30 záverečných prác v bakalárskom štúdiu
- školiteľ štyroch doktorandov (v súčasnosti vedie piatich doktorandov)
- školiteľ jedného kandidáta vied

Odborné aktivity v rámci fakulty:

od r. 1997 člen užšieho vedenia Spoločného pracoviska FEI STU a Slovenských elektrární, a. s.
1996 odborný garant medzinárodného kola ŠVOČ pre oblasť elektroenergetiky a silnoprúdovej elektrotechniky konalo na FEI STU v Bratislave
od r. 1993 predseda štátnicovej komisie v odbore Elektroenergetika na FEI TU Košice
1992 aktívne sa zapojil do prípravy a vytvorenia podmienok pre vstup SR do Svetovej energetickej rady (WEC) so sídlom v Londýne
1987-1990 predseda rady ŠVOČ na FEI STU, v oblasti ŠVOČ pracoval nepretržite do r. 1997
1990 člen štátnicových komisií v odbore Elektroenergetika a Jadrová energetika, v súčasnosti v odbore Elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo na FEI STU

- predseda Vedeckej rady FEI
- predseda (člen) komisií na ukončenie bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v
- odbore Elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo
- zodpovedný riešiteľ resp. spoluriešiteľ piatich projektov VEGA a viacerých vedecko-technických projektov
- člen mnohých programových výborov a garant vedeckých konferencií zameraných na elektroenergetiku a elektrotechniku

Funkcie mimo fakulty:

1994-2000 štatutárny zástupca Združenia EE
1994 spoluzakladateľ odborného časopisu EE pre elektrotechniku a energetiku

- spoluzakladateľ projektu INFELEN – informácie o elektroenergetike
- aktívna účasť na Svetových energetických kongresoch v Tokiu, Houstone a Sydney

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

- člen Kolégia ministra hospodárstva SR
- člen Komisie pre reštrukturalizáciu a privatizáciu slovenskej energetiky
- podpredseda Spoločnej odborovej komisie vedného odboru 26-34-9 Elektroenergetika
- spoluriešiteľ resp. oponent viacerých významných projektov, ako sú napr. Energetická koncepcia SR, Nadštandardná certifikácia energeticky úsporných spotrebičov a i.
- člen Vedeckej rady na Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity v Trenčíne,
spoluzakladateľ periodika EE – odborného časopisu pre elektrotechniku a energetiku, v súčasnosti člen jeho redakčnej rady
- predseda štátnicovej komisie v odbore Elektroenergetika na FEI TU v Košiciach a na EF ŽU v Žiline
- člen odbornej komisie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre skupinu odborov 26 Elektrotechnika

Ocenenia:

- čestný občan mesta Sereď
- Pamätná plaketa SAV
- bronzová medaila SVŠT

Navrhnutý na Čestnú plaketu Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách

Je ženatý (manželka Beata) a má štyri deti (František, Michal, Beata, Martin)

tvorba

27 článkov v časopisoch,
55 príspevkov na medzinárodných a 29 na domácich konferenciách,
13 vysokoškolských učebníc a skrípt,
66 výskumných správ a štúdií
4 odborné monografie
- publikácie sú v desiatkach prípadov citované ďalšími autormi

Najvýznamnejšie publikácie:

2004 JANICEK,F., CHLADNÝ,V.,BELAŇ,A., ELESCHOVA,Ž.,: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. Vydavateľstvo STU Bratislava, 385 s., monografia.
2004 JANICEK,F., SIMUNEK, P., FECKO, S., BREZA J., HANZEL A.: Electrical Power System Sustainability through Demand Side Management and Technology Fore­sight. 19th-World Energy Council. Sydney, WEC.
2004 JANÍČEK, F., BREZA, J., MURGAŠ, J., REVÁKOVÁ, D., ŠIMUNEK, P.: Technolo­gické predvídanie v trvalo udržateľnom rozvoji elektroenergetiky. In: Zborník medzinárodnej konferencie Riadenie v energetike – CPS 2004, STU FEI, Bratislava.
2001 BELÁŇ, A., ELESCHOVÁ, Ž., JANÍČEK, F.,VARGA, F.: Selected Problems of Tur­bogenerators Protection. In: Journal of Electrical Engineering, Vol.52, No.7-8, Bratislava, pp. 216 –220.
2001 JANÍČEK, F., ARNOLD, A., GORTA, Z.: Elektrické stanice. Vydavateľstvo STU Bra­tislava, 286 s., monografia.
2001 JANÍČEK, F., MURÍN, J., LELÁK, J.: Load Conditions and Evaluation of the Rise Temperature in an Enclosed Conductor. In: Journal of Electrical Engineering, Vol.52, No.7-8, Bratislava, pp. 210 –216.
2000 JANÍČEK, F., BELÁŇ, A., ELESCHOVÁ, Ž., POHÁNKA, J.: Electric Protections for the Case of Loss or Failure of Excitation of Generators.In: Proceedings of the 4th Int. Conference on Control of Power Systems, Bratislava, pp. 242-247.
1998 FECKO, Š., JANÍČEK, F., ŠIMUNEK, P.: The Concept of Sustainability in the De­velopment of Electroenergetics. 17th Congress of the World Energy Council. Ho­uston, Texas USA, Pp. 87 – 102.
1998 FERENC, M., JANÍČEK, F., BELÁŇ, A.: Qualification of Electrical Equipment of NPP. In: Proceedings of the 12th International Conference Dielectric and Insula­ting Systems in Electrical Engineering. Bratislava, s. 66 - 69.
1997 FECKO, Š., JANÍČEK, F., REVÁKOVÁ, D., ŠIMUNEK, P.: Electric Energy in Slo­vak Republic. Perspectives in Energy, volume 4, No. 1, pp. 47-55.
1996 JANÍČEK, F., BELÁŇ, A., KATUŠČÁK, J.: New Systems for Control of Protec­tions with Automatic Control System. Proceeding of the 2nd International Scienti­fic Conference on Control of Power System 96, STU Bratislava , pp. 11 - 15.
JANÍČEK, F., JASENEK, J., JURIŠICA, L., SMIEŠKO, V., SMOLA, A.: Transformácia systému štúdia na FEI STU v Bratislave v kontexte vývoja európskeho univerzitného vzdelávania. Bratislava, STU 2001. 161 s. ISBN 80-227-1585-9.

záujmy

záhrada, šport

zdroj

Slovenská technická univerzita - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.