Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Buday / manažéri v biznise

h.doc., Ing. Jozef Buday CSc.
generálny riaditeľ Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu, a. s.

* 1951
vzdelanie

1974 Elektrotechnická fakulta SVŠT
1980 postgraduálne štúdium ASRTP na EF SVŠT, Bratislava
1990 ašpirantúra na VŠDS, Žilina

životopis

Výsledky jeho práce sú hmatateľné ako funkčné výrobky a sú opísané vo výskumných správach a publikované v odborných časopisoch. Pri svojej práci prešiel takmer všetkými funkciami riešiteľa. V organizačnej štruktúre postupoval od vývojového pracovníka, skúšobného technika, vedúceho oddelenia, vedúceho odboru. Za úspešnú prácu jeho kolektívu bol niekoľkokrát ocenený a vyznamenaný v rámci rezortu aj v zahraničí. Významný prínos je možné vidieť pri spolupráci s Trenčianskou a Žilinskou univerzitou, kde sa podieľal na ich programovom, personálnom a materiálnom budovaní a najmä pri podporovaní vo výchove doktorandov. Popri tejto hlavnej činnosti úspešne pracuje v rôznych radách, výboroch, komisiách a vedeckých orgánoch.

Pôsobenie:

súčasnosť - generálny riaditeľ EVPÚ a. s.
2002 menovaný vedeckou radou Žilinskej univerzity za h. docenta
1974 ZTS EVÚ

Riešiteľ a spoluriešiteľ úloh:

Regulačné a riadiace obvody pre jednosmerné pohony typu SPAR-SEP
Rad meničov pre jednomotorové pohony
Zavedenie univerzitného konštrukčného systému
Impulzové meniče pre plynulú reguláciu akumulátorových vozíkov
Lodné pohony
Vývoj meniča CLLS 301 pre pohon horného turasu bagra KB 160/60
Rýchlostné autonómne servosystémy aplikované u robotizovaného pracoviska OJ – 10 a robotoch APR –20
Automatizované riadiace systémy pre roboty, robotizované technologické pracoviská, manipulačné a skladové systémy na báze mikropočítačov.

Prednášky

Identifikácia lineárnych dynamických sústav
Riadené usmerňovače pracujúce na autonómnej lodnej sieti

Ocenenia

1999 Počin roka v skúšobníctve SR, za vybudovanie nových skúšobných laboratórií na posudzovanie zhody elektrotechnických výrobkov (LVD, EMG) na špičkovej európskej úrovni

2005 Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v roku 2005 udelená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Za prínos pri presadzovaní myšlienok kvality a budovaní systémov manažérskej kvality v Slovenskej republike

tvorba

Riešiteľ a spoluriešiteľ úloh:
Regulačné a riadiace obvody pre jednosmerné pohony typu SPAR-SEP
Rad meničov pre jednomotorové pohony
Zavedenie univerzitného konštrukčného systému
Impulzové meniče pre plynulú reguláciu akumulátorových vozíkov
Lodné pohony
Vývoj meniča CLLS 301 pre pohon horného turasu bagra KB 160/60
Rýchlostné autonómne servosystémy aplikované u robotizovaného pracoviska OJ – 10 a robotoch APR –20
Automatizované riadiace systémy pre roboty, robotizované technologické pracoviská, manipulačné a skladové systémy na báze mikropočítačov.

Prednášky:
Identifikácia lineárnych dynamických sústav
Riadené usmerňovače pracujúce na autonómnej lodnej sieti

zdroj

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v roku 2005, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, november 2005; spracovala Viola Tóthová

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.