Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Juraj Andričík / spisovatelia

Juraj Andričík

Juraj Andričík PhDr.
spisovateľ, prekladateľ

* 28.04.1937 Bežovce
vzdelanie

základná škola, Bežovce
1951 - 1955 Jedenásťročná stredná škola, Sobrance
1956 - 1960 Vysoká škola ruského jazyka a literatúry, Praha
1979 doktorát filozofie

životopis

Juraj Andričík sa narodil v roľníckej rodine. Básne začal publikovať v Matičnom čítaní a Slovenských pohľadoch a preklady poézie v Revue svetovej literatúry.

Knižne debutoval zbierkou lyrických veršov s prírodnou a dedinskou tematikou, pričom v niektorých básniach sa mu podarilo hlbšie preniknúť do vzťahov človeka a prírody a ľudí navzájom. Usiloval sa postihnúť aj rozpornosť sveta. V niektorých básniach badať posun od lyrizmu k reflexii.

Okrem témy domova a prírody písal básne s motívmi lásky a intímnych zážitkov. Objavuje sa v nich aj túžba po mieri a boj proti vojnovej apokalypse, snaha o čisté medziľudské vzťahy a  ľudskú dôstojnosť.

Pre deti napísal cyklus štrnástich obrazných próz zo života súčasných detí, ktoré sú založené na básnickej imaginácii a schopnosti vnímať svet očami detí, čo sa výrazne prejavilo najmä v jazykovej zložke diela.

Rovnocennou súčasťou literárnych záujmov je jeho prekladateľská tvorba. Využil v nej literárne skúsenosti z vlastnej básnickej a prozaickej dielne. Prekladá poéziu, prózu i odbornú literatúru zo slovanských jazykov - z ruštiny, bieloruštiny, ukrajinčiny, poľštiny a angličtiny.

Je autorom viacerých rozhlasových a televíznych pásiem.

Pôsobenie:

1955 - 1956 učiteľ na základnej škole, Bežovce
1962 - 1963 učil na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, Sobrance
1963 - 1978 Stredná priemyselná škola chemická, Humenné
1978 - 1983 v slobodnom povolaní ako prekladateľ umeleckej literatúry
1983 redaktor literárno-dramatickej redakcie Slovenského rozhlasu, Košice

tvorba

Poézia:

1970 Vstupovanie na zem
1973 Neznelé spoluhlásky
1985 Hryzoviská

Próza pre deti:

1976 Plamienok (vyšla aj v nemeckom, fínskom a ukrajinskom preklade)
1986 Cesta za slnkom

Preklady:

z ruštiny:
1973 Svetlo (A. Platonov)
1974 Moje srdce patrí deťom (V. Suchomlinskij))
1976 Pieseň lásky (spolu s J. Zamborom; výber z ruskej ľúbostnej lyriky)
1980 Verše proti smrti (antológia protifašistickej poézie) 
1982 Božské sano (kabardinský epos) 
1983 Amazonky (karakaplacký epos) 

z ukrajinčiny:
1974 Súmrak (J. Hucala)
1975 My z internátu (D. Tkač)
1976 Chýr (V. Stefanyk)
1976 Zástavníci (O. Hončar)
1977 Žlté lístie v júli (V. Ševčuk)
1978 Breh lásky (O. Hončar)
1979 V podvečer (H. Ťuťunyk)
1979 Babie leto (M. Ryľskij)
1979 Pod spoločným nebom (antológia súčasnej kratšej epiky ukrajinských autorov na Slovensku)
1980 Čistými rukami (výber z poézie mladých ukrajinských básnikov) a iné

z bieloruštiny:
1976 Rečou srdca
1983 Čarovná píšťala a iné

z poľštiny:
1978 Biela mágia (K. K. Baczyńsky)

z angličtiny
1995, 1996 Vianoce u Flinstonovcov (Sean Roche a David Erham)
1996 Leví kráľ (Walt Disney Company)
1997 101 dalmatínov

Rozhlasová tvorba:

1994 Luster (monodráma)

zdroj

Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, Slovenská národná knižnica 2001; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; spracovala Viola Tóthová

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.