Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Dušan Mlynarčík / funkcionári vedy a vzdelania

Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík DrSc.
dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

* 7.06.1941 Bardejov
vzdelanie

1958 Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Akademické tituly a hodnosti:

1963 Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
1967 RNDr. (FAFUK)
1974 CSc. (SAV)
1985 docent (PRIFUK)
1993 DrSc. (STU)
1996 profesor (FAFUK)

životopis

Dušan Mlynarčík pochádza z Bardejova, vyštudoval Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pôsobiť. V rokoch 1980 - 1999 bol zástupcom vedúceho katedry a vedúci Oddelenia mikrobiológie, imunológie a hygieny. V roku 2003 Oddelenie viedol. Dekanom Farmaceutickej fakulty je od roku 2005.

Prierez kariéry:

1964 Farmaceutická fakulta UK
1980 - 1999 zástupca vedúceho katedry a vedúci Oddelenia mikrobiológie, imunológie a hygieny
2003 vedúci katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
1988 - 1990 a 995 - 1999 prodekan
1999 - 2005 prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť
2005 dekan Farmaceutickej fakulty UK Bratislava

Pedagogická práca:

prednášky, cvičenia, vedenie ŠVOČ, diplomové práce, rigorózne práce, vedenie doktorandov

Najvýznamnejšie výsledky:

- analýza chemotypov somatických antigénov baktérií Citrobacter freundii
- realizované 3 patenty na nové dezinfekčné prípravky Dusept, Dezol a Multisept
- objasnenie mechanizmu účinku amfifilných antimikróbnych zlučenín na bakteriálnu bunku


zdroj

www.gymlsbj.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.