Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Viliam Obert / spisovatelia

Viliam Obert

Prof. PhDr. Viliam Obert DrSc.
autor odbornej literatúry o didaktike

* 9.02.1940 Veľký Ďur
+ 1.8.2005 Nitra
vzdelanie

1961 - 1965 - absolvoval štúdium popri zamestnaní na Pedagogickej fakulte v Nitre, odbor slovenský jazyk-ruský jazyk
1954 - 1958 - študoval na Pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov národných škôl

životopis

Zasvätil sa učiteľstvu, ktoré naplnil svojím pôsobením v ZDŠ a SVŠ vo Vrábľoch v rokoch 1951-1959 a 1961-1970.
Od roku 1970 pracuje na Katedre slovenského jazyka a literatúry PF v Nitre, kde sa orientoval v prevažnej miere na didaktiku literatúry a didaktiku čítania a literárnej výchovy. Paralelne s výchovno-vzdelávacím účinkovaním sústreďoval záujem aj na spoluprácu s bývalým Kabinetom literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky, t. č. Ústavom literárnej a umeleckej komunikácie Fakulty humanitných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Ocenenie:

2005 - Cena rektora UKF za publikačné aktivity za rok 2004 v kategórii za celoživotné vedecké a umelecké dielo, in memoriam

tvorba

Jeho tvorba obsahuje takmer 700 položiek jeho personálnej bibliografie. Spoluautor množstva učebníc literatúry a metodických príručiek pre základné a stredné školy.

1979, 1981 - Literatúra pre deti a mládež s metodikou (v spoluautorstve s E. Zigovou), metodické aspekty detskej literatúry v podmienkach predškolských výchovných zariadení.
1985 - Práca s literárnym textom pre deti a mládež
1984 - Didaktika literatúry (v spoluautorstve s J. Jurčom), vysokoškolská učebnicu zaoberajúca sa vyučovaním literatúry na druhom stupni ZŠ a na stredných školách
1986 - Cesty výchovy detského čitateľa, rozsiahla monografia, v ktorej sa úspešne vyrovnával s problematikou detského čítania predovšetkým v mimoškolských reláciách.
1998 - Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa
1978 - Teória vyučovania slovenského literárneho čítania vo vyšších ročníkoch základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským (v spoluautorstve s M. Žilkovou), vysokoškolská príručka

Vysokoškolské učebné texty:
1979 - Problémy didaktiky literatúry
1982 - Literatúra pre deti a mládež a škola
1983 - Literárne múzeum a škola
1990 - State z didaktiky literatúry
1992 - Kapitoly z didaktiky literatúry
1993 - Komunikatívnosť v literárnej výchove
1998 - Komunikatívnosť v čitateľskej recepcii a interpretácii,

V súvislosti s literárnovedným bádaním koncentroval pozornosť na oblasť literárnej kritiky a interpretácie najmä detskej literatúry, ale aj literatúry pre dospelých.
1994,1996 vedúci autorského kolektívu štyroch učebníc literatúry (pre 1.-4. ročník) a teórie literatúry pre gymnáziá a stredné školy
1998 - Literárny sprievodca nielen pre maturantov, prvý komplexný prehľad dejín literatúry, ktorý vyšiel po novembri 1989.
1987 - monografia Domov a tvorba Andreja Chudobu

zdroj

www.books.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.