Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jaroslav Izák / vláda

Jaroslav Izák

Ing. Arch. Jaroslav Izák
bývalý minister životného prostredia (júl 2006 - august 2008)

* 25.04.1955
vzdelanie

 • 1970 - 1974 stredoškolské, Gymnázium Handlová
 • 1974 - 1980 vysokoškolské, SVŠT - Fakulta architektúry Bratislava

  Iné odborné vzdelanie a osobitné skúsenosti :

 • 1991 odborné skúšky a člen Slovenskej komory architektov
 • 1992 spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe - projektovanie stavbyvedúci stavebný dozor
 • 1995 osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti vykonávať štátnu správu pre životné prostredie a prednostu úradu pre životné prostredie, vydané Ministerstvom životného prostredia SR.
 • 1995 certifikát na Riešenie konfliktov v ochrane a tvorbe životného prostredia, vydaný, Environmental Training Projekt for Central and Eastern Europe USAID.
 • 1999 kurz vedúcich pracovníkov, primátorov a starostov v samosprávnych orgánoch miest a obcí
 • 2001 osvedčenie pre štatutárnych zástupcov v oblasti BOZP + PO, vydané Ústavom vzdelávania a služieb, katedrou techniky Bratislava.
 • životopis

  Prax:

 • 1980 - 1988 Priemstav Prievidza - projektant, stavbyvedúci, vedúci odboru KPD, vedúci útvaru zahraničných vzťahov
 • 1989 - 1991 MsNV Handlová - predseda MsNV
 • 1991- 1994 Primátor mesta Handlová
 • 1995 - 1999 Okresný úrad Prievidza, prednosta Obvodného úradu životného prostredia
 • 1999 - 2002 Primátor mesta Handlová
 • 2003 Hater s.r.o. Handlová - vedúci investičnej výstavby
 • od roku 2004 manažér a podnikateľ v oblasti architektúry, ŽP a stavebníctva
 • od roku 2005 poslanec VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja

  Politická príslušnosť:

 • Slovenská národná strana od 1990
 • predseda OR SNS v Prievidzi
 • člen KR SNS Trenčín

  Konverzačné jazyky - ruský, nemecký

  Jaroslav Izák je ženatý, má dve dospelé deti, syna a dcéru.
 • záujmy

  člen Slovenského zväzu architektov
  čestný predseda plaveckého klubu, šport, umenie, kultúra

  zdroj

  Úrad vlády SR

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.