Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Stanislav Stolárik / cirkev

Stanislav Stolárik

Mons. doc. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik PhD., mimoriadny profesor
pomocný biskup Košickej arcidiecézy a titulárny biskup Barikský

* 27.02.1955 Rožňava
vzdelanie

Vyrástol v Košiciach, kde získal základné a stredoškolské vzdelanie. Po maturite (1973) pokračoval v štúdiu na Rk CMBF v Bratislave a 11. 6. 1978 bol v Dóme sv. Martina v Bratislave vysvätený za kňaza. Po spoločenských zmenách v našej krajine pokračoval v teologických štúdiách na RkCMBF UK v Bratislave (1993 – ThDr.), vo filozofických štúdiách na Pápežskej teologickej akadémii (PAT) v Krakowe (1998 – PhDr.). V roku 1998 dosiahol na Univerzite Komenského v Bratislave vedecko-akademickú hodnosť (PhD.) a koncom roka 1999 sa habilitoval v odbore dejiny filozofie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

životopis

Narodil sa 27. 02. 1955 v Rožňave ako siedme z ôsmich detí rodičov Štefana a Júlie r. Kočišovej. Ako kaplán pôsobil v Trebišove (1978), v Humennnom (1979) a v Prešove (1981), ako farár a neskôr dekan v Obišovciach (1984), v Čani (1990), v Humennom (1992), v Prešove vo farnosti Krášovnej pokoja (1995), a od roku 2001 pôsobí ako dekan-farár vo farnosti svätého Mikuláša v Prešove.

V roku 1990 bol menovaný za diecézneho cenzora náboženskej literatúry, je členom Presbyterskej rady Košickej arcidiecézy a členom rady konzultorov diecézneho biskupa. Viackrát vystúpil v elektronických médiách. Prednáša dejiny filozofie, úvod do filozofie a filozofiu náboženstva na Teologickej fakulte KU (vedúci katedry filozofie) v Košiciach a na Gr.k. bohosloveckej fakulte PU v Prešove. V r. 2001 – 2003 pôsobil ako prodekan RkCMBF UK v Bratislave, je členom Spoločnej odborovej komisie (SOK), od r. 2003 je členom Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre Humanitné vedy, podpredsedom AS TF KU, ako i členom niekoľkých ďalších VR fakúlt univerzít na Slovensku. Je autorom viacerých teologických, filozofických a duchovných traktátov, vysokoškolských skrípt i kníh (jedna z nich preložená i do chorvátčiny), a aktívne sa zúčastnil na viacerých sympóziách doma i v zahraničí. Je členom redakčnej rady Acta facultatis theologicae Universitatis Comonianae Bratislaviensis (Rk CMBF UK v Bratislave); Verba theologica (TF KU v Ružomberku).

Dňa 8. 2. 2003 ho Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval do kolégia pápežských kaplánov (Mons.) a 26. 2. 2004 za pomocného biskupa Košickej arcidiecézy a titulárneho biskupa Barikského (Barika).

tvorba

Prírodné vedy a viera vo svetle encykliky Jána Pavla II. Fides et Ratio. Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis 2002 s. 340-352.

Médiá v službe kultúry života. V: Orbis Communicationis Socialis 2002. Medzinárodný teologický zborník o otázkach spoločenskej komunikácie z Medzinárodnej vedeckej konferencie o spoločenských komunikačných prostriedkoch v živote Katolíckej cirkvi v Prešove 3.-4. decembra 2002, GBF PU, Prešov 2002, s. 41-57.

Sekularizácia z hľadiska dynamiky religiozity. Verba theologica. Roč.1 (2002), s. 7-19.

Teologicko-filozofický pohľad na človeka v encyklikách Jána Pavla II. Redemptor hominis a Evangelium vitae. V: Záhady vesmíru, života a človeka. Zborník prednášok z konferencií a seminárov o vede a viere. 2. Časť. ÚSKI, Bratislava 2003, s. 73-88.

Motivácia záujmu Jana Patočku o prirodzený svet. In: Filozofia bliższa życiu. Tom II. Księga Pamiątkowa ofiarowana profesorowi Wojciechowi Słomskiemu. Warszawa : Wyżsa Szkoła Finan´éw i Zarządzania w Warszawie 2005, s. 306-315.

[Príhovor]. In: Liturgické texty na tretí celoslovenský eucharistický kongres. Bratislava : Liturgická komisia KBS 2005, s.3.

Filozofia náboženstva. 2.vyd. Košice : TF KU, Seminár sv. K. Boromejského 2005, 90 s.

zdroj

www.rimkat.sk; foto: internet

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.