Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Milan Zaviačič / medicína

prof. MUDr. Milan Zaviačič DrSc.
lekár, vedec, profesor

* 17.05.1940 Brno
+ 9.1.2010 Bratislava
vzdelanie

1953 – 1957 gymnázium, Hodonín
1957 – 1963 Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, všeobecné lekárstvo
1967 atestácia I. stupňa, patologická anatómia
1975 kandidátska dizertačná práca
1981 docent
1982 atestácia II. stupňa, patologická anatómia
1982 – 1983 študijné pobyty v zahraničí
1986 DrSc.

životopis

Profesor Milan Zaviačič pôsobil od roku 1965 v Ústave patologickej anatómie, zároveň na Lekárskej fakulte UK, tiež vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. Postupne bol asistentom, odborným asistentom, docentom a profesorom. Od roku 1988 bol vedúcim katedry na Lekárskej fakulte a v rokoch 1989 – 2002 vykonával funkciu prednostu Ústavu patologickej anatómie.
Zaslúžil sa o rozvoj slovenskej histochémie, chronobiológie, gastrointestinálnej patológie, gynekologickej uropatológie a ortológie v súvislosti s nevestigiálnou koncepciou ženskej prostaty, ktorej je vo svete predstaviteľom. Ako prvý na svete popísal tento nový orgán v ľudskom tele. Termín prostata feminina, ktorý ako prvý použil profesor Zaviačič, sa stal v roku 2001 súčasťou medzinárodnej anatomickej terminológie FICAT a stal sa tak oficiálnym anatomickým termínom, ktorý prebrala aj histologická terminológia.
Pod jeho predsedníctvom bola Slovenská spoločnosť patológov prijatá do World Association of Societies of Pathology (WSAP).
Profesor Zaviačič je členom viacerých spoločností, bol predsedom Advisory Councill Board of ESP, je členom výboru Slovenskej spoločnosti patológov, International Academy of Sex Research. Ako čestný člen pôsobí v Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, tiež v Slovenskej sexuologickej spoločnosti a v Slovenskej urologickej spoločnosti. Bol zakladajúcim členom Slovenskej divízie IAP.
Za svoju prácu a vedeckú činnosť získal viacero významných ocenení. Je viacnásobným držiteľom Jeséniovej ceny Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti, za originalitu a vedecký prínos v problematike ženskej prostaty získal národnú cenu Slovenskej republiky a v roku 1998 sa stal laureátom Krištáľového krídla.

Ocenenia:

2001 Čestná plaketa Jána Jesénia za zásluhy v lekárskych vedách, SAV
2000 medaila akademika L. Dérera za celoživotný prínos pre slovenské zdravotníctvo
2000 medaila prof. MUDr. K. Hynka za dlhoročnú vynikajúcu prácu v prospech Lekárskej fakulty UK
1999 cena Literárneho fondu za monografiu The Human Female Prostate
1998 laureát Krištáľového krídla v kategórii medicína a veda
1998 Zlatá medaila SLS
1998 originalita a vedecký prínos v problematike ženskej prostaty bol ocenený národnou cenou SR
1991 Cena ministerstva zdravotníctva SR
1990 Zlatá medaila Lekárskej fakulty UK
1985, 1988, 2000 Jeséniova cena Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti
1986 Dérerova cena Predsedníctva SLS
1977, 1980 Cena Prezídia československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně
1978 medaila Štátneho inštitútu pre výskum rakoviny v Tokiu

tvorba

Profesor Zaviačič je autorom 522 publikácií, in extenso publikácií, editoriálov i výskumných správ a prehľadových článkov. Napísal viacero kapitol do odborných kníh, príspevkov do zborníkov a abstraktov z vedeckých kongresov, sympózií a konferencií. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií a učebných textov, citovaný bol 370 krát.

1999 The Human Female Prostate, SAP, Bratislava, 171 s.

záujmy

hudba a cestovanie

zdroj

Who is who v Slovenskej republike, F. Janícek, 2003, s. 552 – 553. Spracovala Zlatica Mokrá

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.