Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Markoš / prírodné vedy

Peter Markoš

RNDr. Peter Markoš DrSc.
fyzik, vysokoškolský pedagóg

* 2.10.1958 Kremnica
vzdelanie

1977 - 1982 Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
1982 RNDr.
1984 - 1989 postgraduálne štúdium, Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
1989 CSc. (Ph.D.)
2005 DrSc.

Študijné pobyty:

1991 - 1993 Nemecko
2000 Japonsko
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 USA

životopis

Peter Markoš sa po skončení štúdií teoretickej fyziky tuhých látok na vtedajšej Matematicko-fyzikálnej fakulte UK zamestnal vo Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave, kde pracoval v rokoch 1982 - 1987.
V rokoch 1987 - 1989 bol pracovníkom Ústavu merania a meracej techniky SAV a vo Fyzikálnom ústave pôsobil opäť v rokoch 1990 - 2007.
Vo FÚ SAV absolvoval úspešne aj internú ašpirantúru, kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1989, doktorskú dizertáciu predložil v roku 2004 a úspešne obhájil v januári 2005. V posledných piatich rokoch (2003 - 2008) pracoval ako vedúci vedecký pracovník v Oddelení komplexných fyzikálnych systémov FÚ SAV. Od začiatku roku 2008 učí na Katedre fyziky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Okrem Fyzikálneho ústavu a Ústavu merania a meracej techniky SAV pôsobil Peter Markoš dlhší čas na viacerých pracoviskách v zahraničí. V rokoch 1991 - 1993 bol štipendistom prestížnej Nadácie Alexandra von Humboldta v PTB v Braunschweigu (SRN), v roku 1997 strávil päť mesiacov v Dánsku, v roku 2000 pôsobil dva mesiace na Sophia University v Tokiu (Japonsko), niekoľko dlhších pracovných pobytov absolvoval aj na Univerzite v Ioaninne (Grécko), na Iowskej štátnej univerzite v Ames, Iowa (USA), či v PTB v Braunschweigu.

V posledných rokoch sa RNDr. Peter Markoš, DrSc. zaoberá viacerými problémami štatistickej a matematickej fyziky, výskumom tzv. Andersonovho prechodu v neusporiadaných systémoch a v poslednom čase tiež štúdiom vlastností tzv. left-handed metamateriálov, fotonických kryštálov, ktoré v istých intervaloch frekvencií vykazujú zápornú magnetickú permeabilitu a elektrickú permitivitu. Skúmanie takýchto nezvyčajných materiálov patrí k prominentným problémom súčasnej fyziky, aj s ohľadom na možné praktické aplikácie. Výsledky výskumu doktora Markoša boli v roku 2005 ocenené Cenou SAV.

Prierez kariéry:

1982 - 1987 Fyzikálny ústav SAV
1987 - 1989 Ústav merania a meracej techniky SAV
1990 - 2007 Fyzikálny ústav SAV
2003 - 2008 Oddelenie komplexných fyzikálnych systémov FÚ SAV
od roku 2008 Katedra fyziky Fakulty elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave

Najdôležitejšie výsledky:

Príspevok k teórii prechodu kov-nekov - numerický dôkaz platnosti škálovacej teórie lokalizácie a popis štatistických vlastností elektrónového transportu v kritickom režime

Ocenenia:

2005 Cena SAV

tvorba

Peter Markoš, Costas M. Soukoulis: Wave Propagation: From Electrons to Photonic Crystals and Left-handed Materials (2008) Princeton Univ. Press ISBN 9780691130033, 0691130035

zdroj

Slovenská akadémia vied; Kto je kto v SAV, 2004, s. 137

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.