Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Martinček / hudba

Peter Martinček

Peter Martinček
hudobný skladateľ

* 13.11.1962 Bratislava
vzdelanie

1978 – 1982 Konzervatórium v Bratislave skladbu (kompozícia – Juraj Pospíšil, dirigovanie – Alojz Vykydal)
1982 – 1987 VŠMU v Bratislave (kompozícia – Dezider Kardoš)
1986 stáž na Hudobnej akadémii (Accademia Chicgiana Siena) v Siene (F. Donatoni)

životopis

od 1987 vyučuje hudobnú teóriu a kompozíciu na Konzervatóriu v Bratislave
1990 – 1994 vedúci kompozično-dirigentského odboru konzervatória, kde viedol Súbor pre súčasnú hudbu
od 1993 pôsobí na Katedre teoretických predmetov VŠMU(13. 11. 1962 Bratislava)


Peter Martinček (1962, Bratislava) pokračoval po konzervatoriálnych štúdiách kompozície (Juraj Pospíšil) a dirigovania (Alois Vykydal) v kompozičnej triede Dezidera Kardoša na VŠMU v Bratislave (1982 – 1987). V roku 1986 absolvoval stáž na Accademia Chicgiana v Siene u F. Donatoniho. Od roku 1987 vyučuje kompozíciu a teoretické predmety a vedie Súbor pre súčasnú hudbu na konzervatóriu v Bratislave, od 1993 pôsobí na Katedre teoretických predmetov VŠMU. Roku 1987 získal Cenu slovenského hudobného fondu za Tri lyrické zbory a roku 1991 za scénické oratórium Memento. Diela Martinčeka prenikli i do zahraničia – roku 1989 na festivale v kanadskom Banffe získala videoverzia oratória Memento hlavnú cenu Rocky; Sláčikové kvarteto „Les animaux dans la nature" sa roku 1991 umiestnilo vo finále skladateľskej súťaže Grand Prix A. Honegger v Paríži. Martinček bol členom poroty na medzinárodných skladateľských súťažiach (Rím 1993, 1994). Už od rokov štúdia sa priebežne profiloval ako tvorca so širokospektrálnym záberom od reflexie hudby minulosti (komorné skladby dedikované Lisztovi, Ravelovi, Šostakovičovi) cez prijatie niektorých technických podnetov z avantgardy 50. a 60. rokov (seriálna technika v Symfónii č. 1, aleatorika v Koncerte pre klavír, nekonvenčné zdroje sonoristiky v Hudbe pre flautu a preparovaný klavír) až k inšpirácii jazzom a populárnou hudbou (Passi di jazz; Garpománia).

· Umelecká stáž Accademia Chicgiana Siena (Taliansko)- 1986
· Člen výboru SSK (Spolok slovenských skladateľov) – 1991-1994
· Člen výboru SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) - 1990-1995
· Vedúci kompozično-dirigentského oddelenia na Konzervatóriu v Bratislave – 1990-1995
· Externý pedagóg HFVŠMU (Hudobná fakulta VŠMU) – 1992-1996
· Člen kontrolnej komisie SOZA – 1995-1999
· Publikačná činnosť (hudobné časopisy)
· Účasť v domácich a medzinárodných skladateľských porotách (Rím, Viedeň, Bratislava...)

Medzinárodné ceny a ocenenia:

· 1982 – Laureát ceny A. Honeggera v Paríži
· 1991 – Hlavná cena za video operu „Memento“ – Montreal (Banff)
· Dvojnásobný nositeľ ceny SHF (Slovenský hudobný fond)

Ďalšie informácie:

· Autor asi 100 skladieb pre symfonické a komorné telesá a okolo 30 titulov pre filmovú a scénickú hudbu
· V roku 2007 zaradený do publikácie Who is Who in Music - Cambridge a publikácie 1000 významných skladateľov 20. Storočia – Oxford university press

Dielo (výber): Spomienky pre organ (1980), Klavírna sonáta č. 1 na pamäť M. Ravela (1980), Hudba pre flautu a preparovaný klavír (1980), Duo in memoriam D. Šostakovič pre 2 husle (1981, rev. 1989), Natura I. – „Hmyz", EA (1982), Simon Bolivar pre orchester (1982), Koncert pre klavír a orchester č.1 in A (1982), Ileotorakopagus pre recitátora a organ (1984), Klavírna sonáta č. 2 na pamäť F. Liszta (1985), Jarná predohra pre orchester (1985), Symfónia č. 1 pre orchester (1987), Passi di jazz pre flautu a sláčiky (1987), Memento, scénické oratórium (1988), Garpománia pre husle a klavír (1989), Little fooleries pre flautu a gitaru (1991), Missa Danubia (1993), Feet of my wife pre violončelo a klavír (1994), The Touch – Winterqurtett pre sláčikové kvarteto (1995), Sonatínka pre harfu (1995), Žalmové piesne pre hlas a orchester (1998), Klavírna sonáta č. 3 „The Scream of Butterfly" (2000).

tvorba

Zoznam diel:

Sententiae sibi ipso hudba pre nižší hlas a sláčikové kvarteto
(2004)
Psalm Songs for Higher Voice and Great Orchestra
(2001) 20'
Klavírna sonáta č. 3 The Scream of Butterfly
(2001) 8'
12+1 prelúdií pre klavír
(2004)
Pre môjho synčeka
(2007)
Torus
(2007)
Ave Maria
(1993) 6'
Malá detská omša
(2002) 12'
II. Symfónia pre veľký sláčikový orchester
(2009) 18´

zdroj

www.petermartincek.freepage.cz

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.