Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Aladár Randík / prírodné vedy

Doc. Ing. Aladár Randík DrSc.
ekológ, vedúci vedecký pracovník SAV, Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle, Bratislava

* 17.07.1936 Rybník nad Hronom
vzdelanie

1954-1959 Lesnícka fakulta (VŠLD)TU Zvolen - Ing.(1959) 1961-1962 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava Postgraduálne štúdium zo zoologie 1962-1968 Prírodovedecká fakulta KU Praha, externá ašpirantúra CSc.- kandidát biol.vied (PhD) (1968) 1968 ÚEBE CBEV SAV Postgraduálne štúdium z matematickej štatistiky(1978)
1990 (21.6.1990) - ÚEBE CBEV SAV / PrFUK Bratislava, 21.6.1990 - DrSc.- doktor biologických vied (1990) 1994- Lesnicka fakulta (VŠLD) TU Zvolen - 1.4.1994 - Doc (ochrana lesov-lesnícka zoológia) (1994)
Študijné pobyty:
1959-2009 väčšia časť Europskych štátov (20) (účasť na kongresoch, konferenciách, sympóziách, a študijných pobytoch v rámci medzinárodnej spolupráce).

životopis

Pracoviská a významné funkcie :

2008-2009 Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle, Bratislava, univerzitný docent
2006-2009 Vysoká škola ekonomie a manažmentu verejnej správy, Bratislava, vedecko-pedagogický pracovník
2004-2006 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, univerzitný docent 1998-2003 Univerzita sv. Cyrila a Metóda, Trnava, univ.docent, prorektor (2000-2001)
1998 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Sekcia lesnícka, expert pre vedu-výskum a výchovu
1997 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, expert pre vedu a výskum
1993-1997 Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, riaditeľ Sekcie ekologickej politiky a poradca
1974-1993 pracoviská SAV , vedúci vedecký pracovník 1959-1974 Slovenský ústav pamiat. starostlivosti a ochrany prírody Bratislava, vedecký pracovník – zoológ

Pedagogická činnosť:

1969-1972 prednášal "Ochranu prírody" denné štúdium a "Krajinárstvo" pre postg.štúdium na LF TU Zvolen
1972-1973 prednášal "Ochranu prírody" denné štúdium na PrFUK Bratislava
1970-2000 viedol 6 dipl.prác na LF TU Zvolen (1), PrFUK Bratislava (3), VŠP Nitra (2)
1974-1986 viedol 10 študentskych vedeckých síl (posluchači .PrFUK,VŠE,Bratislava)
1977-1983 viedol ako školiteľ 2 ašpirantov 1993 a 1 ašpiranta ako školiteľ -špecialista
1991-1992 externý učitel na Fakulte ekológie TU Zvolen
1996-1997 externý učiteľ na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava
1998-2003 Fakulta prírodných vied UCM Trnava, univerzitný docent
2004-2006 externý docent na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Fakulta verejného zdravotníctva
2006-stále - Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava, project manager
2008-stále- Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle, Bratislava, externý docent

Prax v starostlivosti o životné prostredie:

1952 (stále) vedecko výskumná činnosť 58 rokov 1953 (stale) odborná prax v ochrane prirody a v životnom prostredí 57 rokov
1977,1984-1987, 1993-1995 riadiaca činnosť 8 rokov
1969-2009 vysokoškolská pedagogická činnosť 40 rokov
1952-2009 publikačná a lektorská činnosť 58 rokov

Dizertačne práce:

1994 Habilitačná dizertačná práca: Ornitocenózy prírodných ekosystémov Slovenska
1990 Doktorská dizertačná práca: Ekológia a ochrana zoogenofondu v Československu
1968 Kandidátska dizertačná práca: Biocenologická funkcia strakoša obyčajného (Lanius collurio L.) v prírodných podmienkach Slovenska
1959 Diplomová práca: K hospodárskej ochrane vtáctva v oblastiach výskytu mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar L.) na južnom Slovensku,1959

Člen redakčných rád:

1967-1972 OCHRANA FAUNY - ŠEFREDAKTOR ČASOPISU
1970-1976 POĽOVNÍCKY ZBORNÍK - FOLIA VENATORIA
1970-1975 PAMIATKY PRÍRODA
1966- 1972 PRÁCE A ŠTÚDIE ČSOP PRI SÚPSOP
1966-1972 KRÁSY SLOVENSKA
1982 - < THE RING - MEDZINÁRODNÝ ORNITOLOGICKÝ ČASOPIS, WROCLAW

Najdôležitejšie výsledky:

2008 zavedenie špecializacie Gren management so 4 predmetmi na VŠM/CU of Seattle, Trenčin-Bratislava
1968, 1990, 1994 pokračovateľ Turčekovej ekologickej školy v kvantitatívnej ornitocenológii
1973-1977, 1985-1989, 1997 monitorovanie hniezdiaceho vtactva na Slovensku a Atlas vtactva Europy
1967 hlavný projektant Pieninského národného parku
1967-1972 šefredaktor - editor medzinárodného časopisu - Ochrana fauny - Protection of Fauna

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Člen 8 vedeckých spoločností pre ekológiu, ornitológiu, mammaliológiu, polovnícku biológiu, ochranu prírody atď. Člen výborov a zakladajúci člen (viacerých ogranizačných zložiek, pracovných skupín (SOS, SZOPK, sekcie ochrany fauny, ochrany vtáctva)(1959-2007). Člen, etc. vo viacerých medzinárodných organizáciách: IWRB=Wetlands International, Pannonicum - Research Group IWRB (1971-1980), ICBP = BirdLife Interantional, tajomník Československej národnej sekcie (1968-1991),- zakladateľ a Prezident Slovenskej národnej sekcie ICBP (1985-1991), člen Výboru EOAC-IBCC (1975-1990), člen Eurasian Bear Group (1980), Working Group European Cranes(1983-1985), White Stork Working Group (1986), Korešpodujúci člen Hungarian Ornithological Society (1983-stále), čestný člen Redakčnej rady International Ornithological Bulletin - The Ring (Poland)(1988), člen Scientic.Committee of International Ornithological Congress (IOC)(1990-),- Active Senior - člen IOC, člen European Working Group on Lanius genus (Belgium)(1993-), zakladateľ a prvý predseda Slovenskej ornitologickej spoločnosti SOS/BirdLife (1985-) , zakladateľ EEC/ Eco Enviro Centre (1998), a EeC / Eco Enviro Consortium (2007).

Ocenenia:

1965 Čestné uznanie od SNR pri 10.výročí uzákonenia štátnej ochrany prírody na Slovensku -zákon SNR č.1/1955 Zb.
1980 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosťod Prezídia SAV Bratislava
1982 Zlatá medaila za rozvoj poľovníctva na Slov.-od Slovenského poľovníckeho zväzu, Bratislava
1986 Strieborná plaketa za zásluhy v biológických vedách od Prezídia SAV Bratislava
1986 Bronzová medaila za rozvoj polnohospodárskych a lesníckych vied od Prezídia ČSAZV Praha
1992 CONSERVATION AWARDS 1992-od Ministerstva životného prostredia Wien, za zásluhy v medzinárodnej ochrane životného prostredia
1996 Strieborná Medaila Nadácie PROFESORA FERIANCA za aktivity v ornitológii a ochranu vtáctva, Bratislava
1996 Cena Literárneho fondu za knižnu publikáciu a od SZOPK ocenenie pri jubileu 50 rokov života
2001 OCENENIE KONVENCIE RAMSAR – za vyhlásenie ochrany „ Parižskych močiarov pri Gbelcoch (na južnom Slovensku)“ zahrnutých do svetovej siete Ramsarských lokalít – chránených území, Gbelce 2001
2007 Čestný člen (Honorary member) Slovak Ornithological Society/BirdLife-Slovakia

Manželka:
MUDr. Marta Randíková-Gyonyorová, (1940), atestacia I a II stupňa "Pediatria", "Dorastové lekárstvo"

tvorba

Publikačná činnosť:

Pôvodné práce: 100, projekty-záverečne práce, monografie: 80, kratke odborné články: 260, popularizačné práce: 155, knižné publikácie: 17, recenzie: 90, prednášky a abstrakty prezentované na konferenciách: 100, zakladateľ a editor - šefredaktor časopisu Ochrana fauny (1967-1972), editor 6 konferenčných zborníkov z medzinárodných konferencií: Otidiana – Komarno – medzinárodná konferencia o dropovi veľkom-1973, Falconiana - medzinárodná konferencia o dravých vtákoch, Nitra -1976, Pannonicum – medzinárodná konferencia o vodnom vtáctve Brno -1978, Hucho huch L.- národná konferencia o hlavátke podunajskej – Žilina 1973, ai.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.