Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Václav Šuplata / spisovatelia

Václav Šuplata

Václav Šuplata
spisovateľ

* 16.07.1956 Bratislava
životopis

Narodil sa 16. júla 1956 v Bratislave. Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy polygrafickej (1971 – 1976) vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako sadzač v tlačiarni Pravda (1976 – 1977), neskôr ako redaktor v Slovenskom rozhlase (1977 – 1980). V roku 1977 založil divadlo Faust (neskôr Modré divadlo), v ktorom pôsobil aj ako scenárista a režisér. V rokoch 1990 – 1992 bol poradcom ministra kultúry, od roku 1992 sa venuje umeleckej tvorbe.

tvorba

Próza:
Illusion (1997)
Lady 00 (1999)

Poézia:
Nočná dúha (1996)

Dráma:
divadelná hra: Nafukovacia rozprávka (1990)
divadelná hra - Kráľovský detektív (2008)

poézia pre deti:
Abeceda (1995)
Z každého rožka troška (1999)
Šušlavá ježibaba a jej čarbacia knižka (2000)
Les je veľký dom, ktože býva v ňom (2000)
Kikirikí – kokoré, čo je nové na dvore? (2000)
Maco Viktor pozná svet, na všetko vie odpoveď (2001)
Farebná abeceda (2001)
Psík Dunčo (2001)
Koník Hopík (2001)
Ovečka Olinka (2001)
Zajko Majko (2001)
Prasiatko Kviko (2001)
Kocúr Félix (2001)
Labuť Linda (2001)
Sovička Sonička (2001)
Včielka Vierka (2001)
Kozička Líza (2001)
Sliepočka Evička (2001)
súborne všetky In: Kniha plná zvieratiek (2002)
Predškoláčik. Čítaj, veršuj, hraj sa, s myškou Lindou zabávaj sa! (2002)

próza pre deti:
Päť zázračníkov (1995)
Nafukovacia rozprávka (1996)
Tuky Prvý – kráľ tučniakov (2000)
Prečo... (2001)
Prečo majú lienky na chrbte bodky (2002)
Kocúrik Leo si hľadá priateľov (2002)
S duchmi je vždy veselo (2002)
Maco Paco (2004)
texty detských piesní pre CD: Hudobná škola, Šušlavá ježibaba, Maškrtný bál

Scenáristika:

televízne rozprávky:
Bolo to dávno pradávno (1982)
Modré kráľovstvo (1986)
Bol raz jeden zámoček – bol raz jeden hrad (1989)
Modrý Jonatán (1989)
Prečo... (1989)
Rozprávka rozprávok (1990)
Kráľovstvo o rozprávke (1992)
Päť zázračníkov (1995)
Lízankové kráľovstvo (1997)

Rozhlasová tvorba:

rozhlasové rozprávky a hry:

Modrý Jonatán (1985)
Najväčší z trubirohov (1986)
Nafukovacia rozprávka (1987)
Slovo pod slovom (1988)
Veselé príhody kohútika Jozefa (1989)
Rozprávka rozprávok (1990)
Tu HIS – tu hudobné informačné stredisko (1990)

Charakteristika tvorby:

Literárna tvorba V. Šuplatu predstavuje pomerne široké žánrové spektrum (scenáre k filmom, divadelným, televíznym, rozhlasovým hrám a rozprávkam, k detským reláciám a hudobno-zábavným programom, autorská rozprávka, poézia pre deti, texty piesní, básnické sentencie, poviedky, novela), ale má aj širší percepčný rozptyl: od literárnych diel adresovaných dieťaťu predškolského veku až po texty oslovujúce dospelého percipienta.
V kontexte súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež patrí k jedným z najproduktívnejších autorov. Jeho prvé rozhlasové a televízne rozprávky, hry a večerníčkové seriály vznikali a boli odvysielané už začiatkom 80. rokov. Knižne však debutoval až v polovici 90. rokov rozprávkovým príbehom pre deti Päť zázračníkov (1995), modernou aktualizáciou folklórnej rozprávky o Dlhom, Širokom a Bystrozrakom. Oproti folklórnej predlohe v nej autor modifikuje pôvodné motivicko-tematické prvky i tradičné kompozičné postupy: mení sa napr. motivácia odchodu hrdinu do sveta i finalizácia rozprávkového príbehu, zmnožuje sa počet postáv plniacich funkciu pomocníkov, zásvetnú postavu škodcu (černokňažník) vystriedala postava odkazujúca na reálny chronotop (turecký sultán), do textu sú inkorporované motívy z ďalších folklórnych rozprávok atď. Výraznou zmenou oproti prototextu čarodejnej rozprávky býva v Šuplatovej autorskej rozprávke predovšetkým transformácia vážnej tonality na žartovnú a komickú.
Šuplata je aj autorom viacerých textov populárnych detských piesní, textársky sa podieľal na CD V. Patejdla Hudobná škola a Maškrtný bál, so skupinou Nový album pripravil CD Šušlavá ježibaba. Knižne vyšla jeho poézia pre deti pod názvom Šušlavá ježibaba a jej čarbacia knižka (2000). Podobne ako v prozaickej tvorbe pre deti aj pre Šuplatovu poéziu je príznačná tendencia k epizácii literárnej výpovede, v rámci ktorej humorným spôsobom pretvára motivicko-tematický repertoár ľudovej rozprávky.
Konvenčnejším spôsobom sa autor prezentuje v rámci literatúry adresovanej deťom predčitateľského veku. Vo viacerých prípadoch je táto časť autorovej tvorby limitovaná výtvarno-ilustračnou predlohou prevažne zahraničnej proveniencie (takto vzniklo viacero kníh v spolupráci s komerčným vydavateľstvom Junior), resp. exponovaním niektorých pragmatických (výchovných či informatívno-poznávacích) aspektov. Ich výsledkom sú potom knihy abecedárového charakteru, ktoré oboznamujú deti s jednotlivými grafémami abecedy (Abeceda, Farebná abeceda, Veselá abeceda), alebo približujú dieťaťu svet prírody jednoduchou veršovanou formou (Les je veľký dom, ktože býva v ňom?, Kikirikí-kokoré, čo je nové na dvore?, Kniha plná zvieratiek, Maco Viktor pozná svet, na všetko vie odpoveď), prípadne prostredníctvom krátkych rozprávkových prozaických epizód (Kocúrik Leo si hľadá priateľov). Interaktívny charakter vo vzťahu k detskému percipientovi majú Šuplatove detské knihy, ktorých súčasťou sú aj didaktické úlohy a otázky k beletristickému textu, podporujúce čítanie (resp. počúvanie) s porozumením, rozširujúce poznatkový systém dieťaťa, jeho základné matematické predstavy či jazykové kompetencie (Maco Paco, Predškoláčik. Čítaj, veršuj, hraj sa, s myškou Lindou zabávaj sa!).
Výsledkom spolupráce autora s televíziou, rozhlasom a divadlom sú početné rozhlasové, televízne a divadelné rozprávky či hry pre deti a mládež, ale aj viaceré scenáre televíznych periodických relácií pre deti (Od Kuka do Kuka, Kamarát Raťafák), scenáre hudobných a zábavných rozhlasových relácií pre mládež (Mladosť je teraz, Najkrajší obchod na svete, Tajomstvá hudby, Múzeum lásky, Príbehy kohútika Jozefa a i.) a scenáristická a režijná spoluúčasť na filmoch Kráľovstvo kaluží, Remenár a hrebenár, Kúzelník Tobiáš.

zdroj

www.litcentrum.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.