Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vladimír Úradníček / výtvarné umenie

Vladimír Úradníček

prof. Vladimír Úradníček
akademický maliar

* 2.01.1931 Bratislava
+ 2.8.2010 Banská Bystrica
vzdelanie

Do školy začal chodiť v Bratislave. Po skončení II. svetovej vojny sa s rodičmi presťahoval na Starú Turú, odkiaľ dochádzal do gymnázia v Novom Meste nad Váhom, kde aj zmaturoval. Po maturite odišiel na štúdiá do Bratislavy na Vysokú školu výtvarných umení, odbor reštaurovanie, kde v roku 1956 promoval.

životopis

Narodil sa 2. januára 1931 v Bratislave rodičom JUDr. Dušanovi Úradníčkovi a manželke Milene rod. Velichovej.
V roku 1959 prichádza do Banskej Bystrice, kde strávil vyše 20 rokov. V 60-tych rokoch pracoval ako samostatný výskumný pracovník v Projektovom ústave kultúry. Neskôr sa osamostatnil a ako slobodný umelec sa celý život venoval reštaurátorstvu, predovšetkým reštaurovaniu monumentálnych nástenných malieb. V roku 1979 sa vrátil do Bratislavy.
Zoznam románskych, gotických, renesančných či barokových pamiatok, ktoré profesor Úradníček reštauroval, je mimoriadne dlhý. Spomeňme aspoň niektoré z nich: Zvolenský zámok, Červený Kameň, Banská Bystrica - Thurzov dom, Benického dom a ďalšie objekty na námestí SNP, kostol Svätej trojice v Bratislave, kostoly v Križovanoch, Žiline, Trenčianskych Bohuslaviciach, Sazdiciach, Čeríne, Ponikách.

Vladimír Úradníček bol zakladateľom Komory reštaurátorov a uznávaným odborníkom. Pracoval v rôznych odborných komisiách, prednášal vo viacerých krajinách. V roku 1997 ho vtedajší prezident Michal Kováč vymenoval za vysokoškolského profesora. Prednášal na svojej alma mater – Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde zotrval až do dôchodku. Aj na zaslúženom odpočinku na rôznych miestach objavoval a reštauroval mnohé cenné pamiatky. Jeho posledným veľkým dielom bolo odkrytie vzácnych fresiek v kostole v Horných Krškanoch v roku 2009.
O svojej práci nestihol napísať celistvé dielo, hoci v jeho pozostalosti zostal rozsiahly písomný a fotodokumentačný materiál, ktorý je uložený v archíve Pamiatkového úradu SR v Bratislave.
Zomrel 2. augusta 2010 v Banskej Bystrici vo veku 79 rokov.

V októbri 2010 udelila Slovenská komora reštaurátorov profesorovi Úradníčkovi Cenu prof. Karla Veselého za celoživotnú reštaurátorskú tvorbu a pedagogickú činnosť v oblasti reštaurovania in memoriam.
Cena bola udelená na X. seminári o reštaurovaní, konanom v dňoch 29.9.-1.10.2010 v Bratislave.


tvorba

1959 Banská Bystrica - Nám. SNP 16 (Benického dom)
1959 Kremnica - Dom č. 38 fasáda domu
1960 Zvolen - hrad kazetový strop
1960 Banská Bystrica - Nám. SNP 3
1961 Zvolen - Thurzov - dom
1961 Halič - maľby nástenné
1962 Velčice - rím.- kat. kostol Sv. trojice
1962 Šamorín - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
1962 Kežmarok, Bardejov, Levoča
1964 Banská Bystrica - Nám.SNP 14
1964 Nová Baňa - Stará radnica
1965 Trenčín - dom
1965 Banská Bystrica - historické jadro
1966 Krušovce - rím.- kat. kostol
1966 Trenčín - kostol piaristov
1966 Leles - gotická kaplnka
1967 Liptovský Hrádok - Hrad, kaštieľ
1967 Ružindol - rím.- kat. kostol
1967 Horné Semerovce - rím.- kat. kostol
1967 Spišská Belá - rím.- kat. kostol
1967 Zvolen - rím.- kat. kostol
1968 Trenčín – Záblatie kaštieľ
1968 Moravany nad Váhom - kaštieľ
1969 kostolná bašta1969 Banská Bystrica1969 Banská Bystrica - Thurzov dom
1970 Žilina – Závodie - Kostol sv. Štefana Kráľa - výskum fasády
1970 Častá - Červený Kameň Hrad
1970 Beckov - hrad
1970 Prešov - Slovenská ul. 54, dom
1970 Levoča - Nová 80, 81
1970 Levoča - Mierové nám. 41
1970 Zvolen - Nám. SNP 71
1970 Banská Bystrica - Nám.SNP 12
1971 Malženice - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
1971 Horné Zelenice - kostol Sv. Martina
1971 Banská Bystrica - Horná Strieborná 9
1971 Zolná - Kostol sv. Mateja
1972 Hamuliakovo - románsky kostol
1976 Poniky - kostol sv. Františka Serafína - obnova fasád
1977 Žilina - Nám Dukla 14/19 A 13/20 - meštianske domy
1978 Horné Jaseno - Kostol sv. Margity
1978 Čerín - Kostol sv. Martina
1979 Trenčín - nástenné maľby a kamenné ostenia
1979 Banská Bystrica - Nám. SNP 18, meštiansky dom
1982 Kšinná - Kostol sv. Kozmu a Damiána
1989 Šamorín - ev. reformovaný kostol
2000 Ľuboreč - reštaurovanie gotických nástenných malieb
2004 Sazdice - rím.- kat. kostol sv. Mikuláša
2004 Pezinok - rím.- kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie
2005 Bratislava - Mirbachov palác
2006 Demandice – Hybec - kostol sv. Heleny
2006 Levice - Kostol Sv. Michala archanjela
2006 Bratislava - Kostol Sv. Alžbety, modrý kostol
2006 Nitra - hrad
2006 Modra - hrad
2006 Strážky - reštaurovanie fasád, zvonice
Pezinok - Kláštor a kostol kapucínov reštaurátorský výskum areálu
2008 Nitra - Horné Krškany - rím.- kat. Kostol narodenia Panny Márie reštaurovanie fresiek vo svätyni

zdroj

archív Pamiatkového úradu SR, Informátor Pamiatkového úradu SR č.43/2010 - Magdaléna Brázdilová, Martin Úradníček.

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.