Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Alojz Ján Chura / medicína

Prof. MUDr. Alojz Ján Chura
Profesor detského lekárstva

* 11.06.1899 Hliník nad Váhom
+ 24.7.1979 Trenčín
vzdelanie

1918 – Piaristické gymnázium v Nitre
• Vysokoškolské štúdium – LF Budapeštianskej maďarskej kráľovskej univerzity (1917-1919), LF MU v Brne (1919-1920), LF UK v Bratislave (1923 –MUDr.)

životopis

Študijné cesty :

1928 – Anglicko (Londýn, Manchester, Edinburgh), Holandsko (Amsterdam, Leyden, Utrecht), Nemecko (Berlín); 1931 – Nemecko (Berlín)
1918 – dôstojnícka škola vo Veszpréme (MR)
1921 – 1923 demonštrátor Detskej kliniky LF UK v Bratislave
1923 – 1925 asistent Histologicko-embryologického ústavu LF UK v Bratislave
1925 – 1933 klinický sekundár Detskej kliniky LF UK v Bratislave
1927 – 1931 vedúci lekár protituberkulózneho dispenzára Masarykovej Ligy proti TBC pri Detskej klinike LF UK
1930 – súkromný docent detského lekárstva LF UK
1931 – 1933 dočasný prednosta Detskej kliniky LF UK
1933 – 1936 mimoriadny profesor LF UK v Bratislave
1933 – 1945 prednosta Kliniky pre choroby detské LF UK (SU)
1936 – 1945 riadny profesor detského lekárstva LF UK (SU)
1938/39 (od 3.1.1939 do 9.2. a od 19.5. do 23.9.1939)– zastupujúci rektor SU
1940/41, 1941/42 – prorektor SU
1938/39 – dekan LF UK
1939/40 – prodekan LF SU
1945 – 1976 primár a lekár Detského oddelenia Štátnej nemocnice v Trenčíne

Zakladateľ a organizátor moderného detského lekárstva na Slovensku,

žiak prof. J. Brdlíka na Detskej klinike a prof. Zd. Frankerbergera na Histologickom ústave LF UK v Bratislave. Ako klinický sekundár absolvoval študijné pobyty v detských nemocniciach v krajinách západnej Európy (v londýnskej Hospital for Sick Childern in Great Ormond Street, na fyziologickom ústave u prof. R.J. S. MacDowella na King´s College, na klinikách v Manchestri, Utrechte a v Berlíne). V Amsterdame navštívil detskú kliniku, ktorá bola ako prvá v Európe riadená ženou – prof. Corneliou de Lange. Vo svojej vedeckovýskumnej práci a klinickej praxi sa zameriaval na výskum a profylaxiu detských chorôb na Slovensku – psoriázu (lupienku), záškrt, cystitídu v detskom veku, skoliotické úchylky detí a pod. Analyzoval príčiny klesajúcej pôrodnosti na Slovensku, pričom poukázal na jej negatívne dôsledky pre budúcnosť. Pod jeho vedením vypracovala klinika, spolu s pražskou detskou klinikou, postup pri liečbe krivice jednorázovými dávkami vitamínu D, ktorý sa neskôr zaviedol ako prevencia proti tejto chorobe na území celej republiky. Podľa jeho návrhu bol vybudovaný liečebný ústav detskej tuberkulózy v Lučivnej a ústavy pre mentálne zaostalé a telesne chybné deti pri Červenom moste v Bratislave. V roku 1953 bol jedným zo spoluzakladateľov Školského strediska pre postgraduálne doškoľovanie lekárov na Slovensku, neskoršieho Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda Slovenskej odbočky Pediatrickej spoločnosti J. E. Purkyňu, Pediatrického spolku na Slovensku, Spolku pre postavenie a vydržiavanie univerzitnej koleje a akademickej menzy, Pečlivosti o zdravie vidieka; miestopredseda Ústredia starostlivosti o mládež, Československého Červeného kríža na Slovensku; prednosta Pedopsychologického ústavu pre Slovensko, poradní starostlivosti o matky a kojencov v Bratislave.
Člen Učenej spoločnosti Šafárikovej, Deutsche Gesellschaft fűr Kinderheilkunde, Gesellschaft fűr Verdauungs- und Stoffwechsel-Krankheiten v Berlíne, Národného výboru zdravotníckej Malej dohody, Štátnej zdravotníckej rady, hospodárskej komisie SU.

Vyznamenania

Štátna cena, Rad práce (1969),
Zlatá medaila J. E. Purkyně,
Medaila za vernú službu v zdravotníctve.

tvorba

Publikačná činnosť (výber)

Posmrtné zmeny cytologické (1925); Les changements cytologiques postmartaux (1925); Beitrag zur Fixation der Mitochondrien (1925); Vliv infekčných chorôb na detský vegetatívny systém nervový (1926); Cytologický obraz lupenky u detí (1927); Contribution to the study of the autonomie nervous system in children. (1927); Difteria (1929); Vzťah súčasnej našej pediatrie k dieťaťu školského veku (1930); Neuropathia u detí, jej príčiny, vývoj a therapia (1930), Problém heredity v paediatrii (1930); Niektoré poznatky o Heineovej a Medinovej chorobe z malej epidémie na Slovensku v roku 1931 (1931); Beitrag zur Therapie der exsudativen Pleuritis im Kindesalter (1931); Űber die Beziehungen der Bedingugngsreflexe zur Enstetehung der kindlichen Neuropathie (1932); Stav parasympathiko-insulárneho systému v neuropathii detskej (1932); Slovensko bez dorastu ? I., II.( spoluautor, 1936,1938); Programové poznámky na okraj pečlivosti o mládež na Slovensku (1933); Skúsenosti s ochranným očkovaním proti difterii anatoxinom podla Ramona v Bratislave (1933); Umelá výživa kojenca (1934); Skoliotická úchylka chrbtiny u pneumonis v detskom veku (1934); Príspevok k otázke “cystitid” v detskom veku (1934); Stomatologia slovenskej školskej mládeže zvolenského školského inšpektorátu. Anthropologie (1934); Sociálna pediatria (1943); Nákazlivé choroby a ich profylaxia (1944); Infekčné choroby v detskom veku (1949); Choroby dýchacích orgánov a ich spoločenský význam (1962); Pneumologické problémy /1962); Poľudštenie človeka (1969); Psychovegetatívny syndróm v detskom veku (1969); Choroby dýchacieho systému u detí (1971).

Pramene a bibliografia:

• AUK, fond Rigorózne spisy, šk. r. 1922/23 č. 2483/82
• AUK, Zápisnica akademického senátu UK z 26.1.1939, s. 5, 19.5.1939, s. 3.
• AUK, fond RUK I., kart. 19: Protokol zo dňa 23.9.1939 o odovzdaní úradu rektora SU zástupcom rektora SU prof. MUDr. A. Churom rektorovi prof. JUDr. V. Tukovi.
• AUK, fond Habilitačné spisy LF UK, kart. 10.
• AUK, fond Učitelia LF UK, kart. 5.
• Soznam osôb a ústavov taktiež štátnych skúšobných komisií podľa stavu na začiatku študijného roku 1938-39 (ďalej ZOÚ). Bratislava 1938, s. 21.
• ZOÚ 1941-42. Bratislava 1941, s. 24-25.
• ZOÚ 1944-45. Bratislava 1945, s. 27.
• Dolan, O.: Prehľad profesorov 1919-1966. Prehľad pracovísk 1919-1948. Bratislava 1968, s. 27, 183, 202, 203.
• 50 rokov Univerzity Komenského. Vydané pri príležitosti 50. Výročia založenia Univerzity Komenského. Bratislava 1969, s. 150-151.
• Encyklopédia Slovenska. Bratislava 1978, II. zv., s. 427.
• Sedláčková, E.: 75 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1919-1994. Bratislava, s. 26.
• Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). Martin 1987, II. zv., s.479.
• Prof. MUDr. Alojz. J. Chura 1899/1999. Bratislava 1999, s. 5,6,11,12.(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.