Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vojtech Didi / funkcionári vedy a vzdelania / hudba

Vojtech Didi

PaedDr. Vojtech Didi
hudobný skladateľ, rektor Akadémie umenia v Banskej Bystrici

* 4.12.1940 Trenčín
vzdelanie

1975-1980 Konzervatórium v Brne (kompozícia a dirigovanie)
1966-1969 štúdium popri zamestnaní na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (slovenský jazyk a literatúra, dejepis)
1959-1987 učiteľ na základnej škole v Turzovke a v Klokočove

životopis

V roku 1977 založil miešaný spevácky zbor Kysuca v Čadci. Po ukončení štúdia na konzervatóriu v Brne (kompozícia a dirigovanie) pokračoval v štúdiu hudby v rokoch 1980-1985 na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, odbor kompozícia, kde získal akademický titul Mgr. art. (magister umenia).
Od roku 1981 je dirigentom a umeleckým vedúcim detského zboru pri zbore Kysuca.

V roku 1987 prijal miesto riaditeľa Štátnej opery v Banskej Bystrici a externe vyučuje na Katedre hudobnej a estetickej výchovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V roku 1988 získal titul PaedDr. (doktor pedagogiky) v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, teória vyučovania hudobnej výchovy.
V rokoch 1990-1997 je riaditeľom ZUŠ v Brusne. V roku 1997 získal umelecko-pedagogický titul doc. (docent) v špecializácii dirigovanie a kompozícia.

V rokoch 1997-2000 pôsobil vo funkcii dekana Fakulty múzických umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici a zároveň docent kompozície a dirigovania. Od roku 2000 je vymenovaný do funkcie rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici. V roku 2003 výberovým konaním obsadil funkciu mimoriadneho profesora Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Skomponoval 51 diel (opusov). Z jeho skladieb a dirigentskej činnosti bolo natočených 6 CD.

Diela V. Didiho interpretovali:
Oravská filharmónia Olomouc
Janáčkova filharmónia Ostrava
Štátna filharmónia Brno
Symfonický orchester J. Cikkera Banská Bystrica
Štátny komorný orchester Žilina

Jeho skladby boli uvedené významnými orchestrami a zbormi. Dirigentský výkon a skladby poznajú a boli uvádzané v mnohých štátoch: Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Slovinsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Rusko, Litva, Španielsko, Taliansko.

Na požiadanie skomponoval povinnú skladbu Canzonetta pre Medzinárodnú súťaž cimbalistov "Eurotalent 2000" v Banskej Bystrici a skladbu pre akordeón ´´Concertino´´ pre Medzinárodnú akordeónovú súťaž v Poprade v roku 2003. Skladba Inspirazione odznela v hlavnom galaprograme na ISCM World Music Days v Ljubljane - Slovenia v roku 2003 ako skladba pre tretie tisícročie.

V roku 2003 bol uvedený ako významná osobnosť SR v encyklopédii Švajčiarskeho vydavateľstva Hübners blawes Who is Who : WHO IS WHO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE životopisná encyklopédia významných žien a mužov Slovenska. Technika jeho kompozičnej práce vychádza z trendov hudby 20. a 21. storočia, ale vždy berie ohľad na zvukové možnosti interpretácie.

Nahrávky:
5 CD zo skladieb autora
1 CD: G. Rossini: Stabat mater (dirigentská práca)
8 MG
nahrávky v slovenskom rozhlase a televízii

Ceny:

1996 Hlavná cena za najlepší dirigentský výkon - na Celoslovenskej súťaži komorných zborov (so zborom Canzona Neosolium)
1996 Mojim deťom - Osobitná prémia v skladateľskej súťaži v Roku slovenskej hudby (kategória komorné - orchestrálne diela - Bratislava
1995 Sonet pre ráno - Cena Hudobného fondu - Bratislava
1994 Počúvaj, počúvaj - Cena za najlepšiu interpretáciu súčasného slovenského autora (V. Didi) na Medzinárodnom festivale V.F. Bystrého v Banskej Bystrici

tvorba

Zoznam diel:

1
Človeka ľúb, pieseň pre soprán a klavír
Dáždnik, pieseň pre detský zbor a klavír
V nálade, fugato pre flautu, hoboj, klarinet a fagot
Premena, pre klarinet a klavír
V prírode, päť ľahkých prednesových skladieb pre klavír
Rezonancie, tri časti pre husle a klavír
Malé medailóny, cyklus miešaných zborov a capella
Sláčikové kvarteto
Moravské kvarteto
Čo to ťuká v dúbrave, cyklus zborov pre detské hlasy a klavír

2
Večer, tri spevy pre soprán a symfonický orchester
Kvintensencia, pre veľký symfonický orchester
Dychové kvinteto
Mojim deťom, malá suita pre komorný orchester
Zeme dar, kantáta pre detský hlas, barytón a symfonický orchester
Situácie, tri časti pre trúbku a klavír
Sonet pre ráno, štyri nálady pre komorný orchester
Ako milujú stromy, tri piesne pre barytón a klavír
Si v mojom srdci kráľovnou, tri piesne pre barytón a sláčikové kvarteto

3
Uspávanka pre dcéru, pieseň pre sólový hlas a klavír
Sine amor nihil, cyklus miešaných speváckych zborov a capella
Cínový vojačik, skladba pre detský zbor
Missa Novisoliensis, koncertná omša pre soprán, miešaný zbor a organ (transkripcia pre detský zbor a organ + zložený orchaster)
Hommage a Charlie Chaplin, per flauto, violoncello e pianoforte
Ej, de si ti bula, ľudová pieseň z Grlice upravená pre miešaný zbor<>br
Dýchanie trávy, tri nálady pre klavír
Capriccioso, per pianofore
Koledy, štyri skladby pre detský zbor a malý orchester

4
Počúvaj, počúvaj, per solo, gruppo voci e coro místo
Go down, Moses, spiritual pre miešaný zbor a klavír
Rondo, per solo guattro voci e coro místo
Povej vetrík, oravská ľudová pieseň pre sólový hlas a klavír
Uspávanka pre Kamilku, tri piesne pre detský zbor a klavír
Miniatúry, composizioni per accordeon
Danteho trubadúri, composizioni per pianoforte
Occhi Neri, per soli soprani e coro misto
Tebe to, Láska hovorím, dve piesne pre soprán a klavír

5
Soven čhave soven, per tre soli e coro misto
Musica, per flauto e pianoforte
Inspirazione, composizioni per accordeon
Musica com moto, composizioni per salterio
Canzonetta, composizioni per salterio (povinná skladba MS EUROTALENT 2000)
Musica da camera, composizioni per clorenetto e pianoforte
Otče náš, pre tenor a detský zbor
V jabloňovom sade, kde chodievam za krásou, composizioni per salterio e 15 strumenti d archi
Čo mi hovoril vetrík, drobné skladby pre klavír

6
Vraciam sa k tebe, kolíska moja. Composizioni per salterio e d archi
Concertino, composizioni per fisarmonica
Toccatina, skladba pre miešaný zbor a klavír
Musica lirica, composizione per oboe e d archi
Zabelej sa, zabelej - Spevy z Kysúc pre soprán, tenor, bas, miešaný zbor a orchester

zdroj

Akadémia umenia Banská Bystrica

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.